luni, 28 martie 2011

Model contestații

 M.Ap.N.

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale


DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,...............................................................................................,
membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. .......................... depun prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Casa de Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală pentru următoarele

MOTIVE

A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Apărării Naţionale după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:

Art. 193

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:

Art. 132.

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa Sectorială de Pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Apărării Naţionale a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Apărării Naţionale nu mai avea nici o competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Ministerul Apărării Naţionale.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:

Art. 105

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)
10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:

Art. 106

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:

Art. 107

(1) În situația în care, ulterior stabilirii şi/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:

Art. 139

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:
[...]
13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Apărării Naţionale sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Apărării Naţionale, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele sectoriale de pensii au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele :
..................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor înscrise în actele anexate la decizia de pensie, nu rezultă documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesară având în vedere că în activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de muncă pentru a-şi putea verifica acum realitatea datelor înscrise în decizia de pensie şi în actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul că, din memorie, o persoană aflată la pensie, deci la o anumită vârstă, poate să-şi amintească cu exactitate ce sumă de bani a primit în fiecare lună cu ani în urmă.
18. OUG 1/2011 aduce în discuţie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele în care în activitate pensionarul militar a desfăşurat activităţi în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată. Din analiza deciziei nu rezultă care sunt grupele de muncă avute în vedere şi implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidenţiat în decizia de revizuire, nu rezultă care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate ştate de plată – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. În conditiile în care nu mi se poate atribui nici o culpă legată de acest aspect, vă rog să-mi comunicaţi care sunt aceste perioade, precum şi demersurile făcute de cei abilitaţi pentru a identifica ştatele de plată lipsă, având în vedere că unul din motivele pentru care a fost adoptată această ordonanţă a fost obligarea emitentului de a obţine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
20. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.

Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.

Data                                                                   Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
 
 
Contestație M.A.I.

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ........................... CNP ................................., cu dosar pensie nr. ........................... depun prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală pentru următoarele

MOTIVE

A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire

1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:

Art. 193

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:

Art. 132.

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa Sectorială de Pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Administraţiei şi Internelor nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa de Pensii sectorială şi nu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:

Art. 105

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)
10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:

Art. 106

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
11. Aşadar, Casele de pensii sectoriale sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare, precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:

Art. 107

(1) În situația în care, ulterior stabilirii şi/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei de pensii sectoriale sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:

Art. 139

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:

[...]
13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele de pensii sectoriale care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Administraţiei şi Internelor, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele de pensii sectoriale au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire.

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele
.....................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor înscrise în actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 33/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand în vedere ca în activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-şi putea verifica acum realitatea datelor înscrise în decizia de pensiei şi în actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflată la pensie, deci la o anumită vârstă, poate sa-şi amintească cu exactitate ce sumă de bani a primit în fiecare luna cu ani în urma.
18. OUG 1/2011 aduce în discuţie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele în care în activitate pensionarul militar a desfăşurat activităţi în locurile de muncă încadrate în grupele I si a II-a de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute în vedere şi implicit punctajul lunar corespunzător.
19. Din calculul evidenţiat în decizia de revizuire, nu rezultă care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate ştate de plată – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. În condiţiile în care nu mi se poate atribui nici o culpă legată de acest aspect, vă rog să-mi comunicaţi care sunt aceste perioade, precum şi demersurile făcute de cei abilitaţi pentru a identifica ştatele de plată lipsă, având în vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptată această ordonanţă a fost obligarea emitentului de a obţine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
20. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a verifica veridicitatea acestora, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.
21. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data                                                                     Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 
 
 
Contestație SRI


Comisia de Contestaţii pensii din cadrul Serviciului Roman de InformațiiDOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. .......................... depun prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Serviciul Roman de Informații – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele

MOTIVE

A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire

1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Serviciul Roman de Informații după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:

Art. 193

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:

Art. 132.

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Serviciului Roman de Informatii.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Serviciul Roman de Informații a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Serviciul Roman de Informații nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei Sectoriale de Pensii.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Serviciul Roman de Informații.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:

Art. 105

In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)
10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:

Art. 106

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:

Art. 107

(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

[...]

(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:

Art. 139

In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:

[...]

13. În concluzie, deciziile emise de Serviciul Roman de Informații sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Serviciul Roman de Informații, golind de orice competenţă Serviciul Roman de Informații în a mai emite decizii de revizuire.

B. Nerespectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011

17. În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din O.U. G. nr. 1/2011:

Art. 1

(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
18. În conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:

Art. 107

(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
19. Aşadar, pentru a fi în legalitate era absolut necesar să se emită decizii de recalculare a pensiilor conform Legii nr. 119/2010, iar acestea trebuiau revizuite ca urmare a includerii, total sau parţial, a salariului mediu pe economie în baza de calcul a cuantumului pensiei recalculate.
20. De altfel, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2011 este foarte clar: se revizuiesc pensiile pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie.
21. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare, așa cum precizează art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: ,,Pensiile prevăzute la art.1 lit.a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art.5 alin (4) din aceeași lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari". Față de aceste prevederi menționez că nu am primit nicio decizie de recalculare a pensiei mele în temeiul Legii nr.119/2010, fapt pentru care revizuirea prevăzută de art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 nu are obiect și fundament din moment ce lipseste decizia de recalculare a pensiei.
22. Or în acest moment, se revizuiesc pensiile stabilite conform Legii nr. 164/2001, ceea ce nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.
23. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, în condițiile în care nu a fost emisă nicio decizie de recalculare a pensiei mele, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.

C. Cu privire la cuantumul pensiei

24. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
26. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
27. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite.
28. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparație cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la comisia de contestaţii pensii.

Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.

Data                                                                    Semnătura


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII
 
Biroul Operativ al Filialei 1 CraiovaGHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR


Stimate coleg!

Ca membru al sindicatului nostru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD
 
Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI
 
(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI DE REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE DECURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC, sau pe pagina Filialei.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.
(5) Comisia de contestații trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.
Capitolul al – II lea

CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ
 
(1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 3 exemplare fiecare document:
1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.
Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație.
Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.

TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.
Capitolul al – III lea
ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD
Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.).
La nivelul mun. București și jud. Ilfov predarea plicurilor cu documente se face în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul central al SCMD.
Scadenţarul cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30), se întocmește de fiecare filială. Filiala poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor din scadențare.
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

vineri, 25 martie 2011

Scrisoare catre USL

      În cadrul Adunării Generale din data de 24.03.2011 a fost prezentată Scrisoarea care va fi înaintată Filialelor Partidelor care fac parte din Alianta USL.
    Eventualele propuneri de modificare a conţinutului scrisorii vor fi trimise până pe data de 15.04 pe adresa de e-mail a Filialei Craiova a SCMD sau a administratorului de blog filialascmddolj@yahoo.com sau nuta.adrian@gmail.com.

Biroul Operativ al Filialei Craiova a SCMD

vineri, 18 martie 2011

Adunarea Generala 24.03.2011

ORDINEA DE ZI

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN LUNA MARTIE (TRIMESTRUL I)

DATA: 24.03.2011 orele 14.00


LOCUL: Sala Clubului ELECTROPUTERE Craiova


  • 1. INFORMĂRI REFERITOARE LA:
A. Activităţile şi acţiunile desfăşurate de filiala DOLJ în perioada IANUARIE - MARTIE 2011.

- 10 minute Secretarul General Col. (r.) GEORGE LUNGU

B. Stadiul acţiunilor introduse de către membrii filialei la instanţele de judecată (termene de judecată, soluţii pronunţate la prima şedinţă, achitarea onorariului către societatea de avocatură, diverse;

-15 minute Juristul filialei Lt.col.(r.) Av. MARIN POPA

C. Situaţia economico-financiară a Filialei Dolj.(prezentarea şi aprobarea cheltuielilor efectuate în trimestrul l 2011). Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile la nivel central şi local;

-15 minute Contabil sef Mr.(r.) GABRIELA MARINESCU


D. Discuţii pe marginea informărilor;

- 20 minute


  • 2. STRATEGIA DE ACŢIUNE A FILIALEI DOLJ A SCMD ÎN RELAŢIA CU PARTIDELE POLITICE DIN OPOZIŢIE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNOR PROTOCOALE DE COLABORARE.
-15 minute Preşedintele Filialei Col.(r.) Mişu Naon

- Poziţia Filialei Dolj faţă de declaraţiile iredentiste ale unor ofiţeri ai statului vecin UNGARIA precum şi faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor şi instituţiilor statului român;

-10 minute Şef Departament Comunicare Col.(r.) Teofil Cristache
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

Comunicat Departament Media si Comunicare, nr. 1 din 17.03.2011

Doamnelor si domnilor ofiteri, maistri militari si subofiteri,
Cu totii stim ce s-a abatut asupra Japoniei.
Multi dintre noi si-au oferit casele, unele chiar de vacanta, pentru o familie sau doua de japonezi.
Daca mai sunt oferte de gazduire in conditii optime, va rugam sa ne trimiteti, pe e-mailul sindicatului, numele, adresa si numarul de telefon pentru contact.
Toate acestea intr-un timp cat mai scurt, pentru a putea face demersurile necesare si oficiale la Ambasada Japoniei din Romania.

SEF DEPARTAMENT MEDIA SI COMUNICARE,
Lt. Col. (r) ENE ARSINEL

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

joi, 10 martie 2011

Protestul in imagini

             Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, mulţumeşte şi pe această cale membrilor de sindicat care în data de 09.03.2011, au participat la activitatea desfăşurată pe Esplanada Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu,, Craiova, alături de cele cinci confederaţii sindicale CNSLR Frăţia, CNS Cartel Alfa, CSDR, BNS şi Meridian.
              Alături de noi a participat şi Doamna Învăţătoarea Irina Cristiana Anghel, membru de onoare al SCMD, care in cuvântul său a spus: „Am venit cu tot sufletul. Nu sunt membru de sindicat şi nici nu fac parte din vreun partid politic. Sunt reprezentantul omului de rând care îşi duce cu greu traiul, după ce au fost tăiate şi salariile, dar şi pensiile. Mesajul meu: trebuie să fim uniţi indiferent de categoria din care facem parte şi să nu ne bucurăm de tăierile salariale aplicate celor care sunt remuneraţi mai bine. Unitate!”.
             Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

luni, 7 martie 2011

Miting protest

    Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, invita membrii de sindicat in ziua de 09.03.2011 orele 16.00, pentru a participa la mitingul de protest care va avea loc pe Esplanada Teatrului National Craiova cu participarea principalelor Confederatii Sindicale din Craiova.


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

Mitingul 01.03.2011

          Participarea membrilor Filialei Dolj a SCMD la protestul organizat in ziua de 01.03.2011 in Bucuresti, in conditii meteo nefavorabile, dar noi cei incercati pe orice timp si vreme am fost prezenti, dovada imaginile de mai jos.Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

joi, 3 martie 2011

Comunicat

SITUAŢIA PROCESELOR


Marţi, 01.03.2011, la Tribunalul Dolj au avut loc primele termene în dosarele cu privire la anularea deciziilor de pensionare. Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Dolj, pe care a şi admis-o şi a declinat competenţa spre Tribunalul Bucureşti.

În concluzie, toate dosarele vor fi declinate la Tribunalul Bucureşti, acesta va fi instanţa care va judeca speţele în măsura în care se va considera competentă sau, îşi va delina competenţa spre Tribunalul Dolj.

În această din urmă situaţie, prin regulatorul de competenţă, o instanţă superioară în grad, va decide cine este competent teritorial să judece cauzele, Tribunalul Dolj sau Tribunalul Bucureşti.

Consecinţa, perioada de judecată se va prelungi cu cel puţin 3 luni.


Biroul operativ al Filialei 1 Craiova

miercuri, 2 martie 2011

Informare


            


          
            
             Azi 02.03.2011, membrii ai Filialei 1 Craiova a SCMD au participat pe Esplanada Teatrului Naţional la Mitingul de protest organizat de către Confederaţiile Sindicale din municipiu (Ford, Electroputere, Elpreco, Avioane, Sanitas, Energo Craiova) împotriva adoptării noului Cod al Muncii, ocazie cu care Filiala 1 Craiova a SCMD, prin reprezentanţii săi, si-a manifestat ataşamentul şi solidaritatea faţă de revendicările sindicatelor prezente la manifestare.

            Participarea sindicaliştilor militari a fost salutată atât de liderii de sindicat cât şi de membrii sindicatelor prezente pe Esplanada Teatrului Naţional.

              Cu acest prilej a fost luată hotărârea ca membrii Filialei 1 Craiova a SCMD să participe şi la mitingul care va avea loc în data de 09.03.2011, orele 16.00, organizat de către Confederaţiile Sindicale din judeţ tot pe Esplanada Teatrului Naţional.

               Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova face apel către membrii filialei pentru a participa în număr cat mai mare la activităţile organizate.Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova