joi, 25 aprilie 2013

Protocol de colaborare


,,UBI CONCORDIA IBI VICTORIA”
PROTOCOL DE COLABORARE

            Încheiat astăzi 04.2013 între:
1. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.Ap.N. Filiala Dolj, reprezentată de dl. Gl. mr. dr. (r.) PÂLŞOIU Ion;
2. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I. Filiala Dolj, reprezentată de dl. Col. (r.) TURTURICĂ Paul;
3. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din S.R.I. Filiala Dolj, reprezentată de dl. Col. (r.) OLARIU Gheorghe;
4. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Jandarmeria Oltenia, reprezentată de dl. Gl. mr. dr.(r.) VELICU George;
5. Asociaţia Militarilor Proconcordia Craiova, reprezentată de Col. (r.) LUNGU George;
6. Asociaţia Militarilor din România ROMIL Craiova, reprezentată de Lt.col.(r.) POPA Marian
7.Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Filiala Dolj, reprezentat de Col. (r.) NAON Mişu Ioan

Se încheie următorul

PROTOCOL DE COLABORARE
,,CONCORDIA DOLJULUI”

Art. 1. Toate părţile constată că sunt legal constituite şi că reprezintă, conform statutelor, interesele cadrelor militare de toate categoriile şi funcţionarilor publici cu statut special constituiţi în aceste forme asociative conform statutelor.
Art. 2.  Toate părţile constată că interesele celor pe care îi reprezintă sunt încă ameninţate de către oficialităţi, prin declaraţii, legi, proiecte de legi şi politici publice promovate care contravin unor drepturi anterior câştigate şi legiferate.
Art. 3.  Toate părţile sunt decise să facă front comun în apărarea drepturilor legal obţinute de către cei pe care îi reprezintă pentru a nu permite lezarea acestor drepturi.
Art. 4. Toate părţile convin prin acest protocol următoarele:
4.1. Consimt să constituie ,,UNIUNEA ASOCIAŢIILOR MILITARE DIN JUDEŢUL DOLJ”parte integrantă a Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Militare – organizaţie democratică constituită prin liberul consimţământ al membrilor săi, în care fiecare organizaţie şi asociaţie îşi păstrează personalitatea, statutul, principiile şi regulile de funcţionare şi care militează pentru apărarea şi promovarea intereselor militarilor români proveniţi din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare Siguranţă şi Ordine Publică;
4.2. Să respecte statutul, independenţa şi principiile fiecăreia din părţi, fără amestec în probleme interne în ceea ce priveşte organizarea, statutul, principiile, obiectivele politice şi modalităţile de realizare ale acestora;
4.3. Să se sprijine reciproc în acţiunile desfăşurate şi să nu intreprindă acţiuni de defăimare, lovire, sau denigrare a uneia din părţi;
4.4. Să stabilească, pentru acţiuni de interes comun, strategii şi planuri de acţiune, aprobate prin consens de toate părţile.
4.4.1. Pentru punctele sau acţiunile în care una din părţi nu îşi exprimăacordul, se poate abţine şi nu va fi implicată, acest lucru urmând a fi specificat;
4.4.2. Pe baza planului comun de acţiune să elaboreze apeluri, notificări, manifeste, propuneri de interpelări parlamentare, scrisori adresate forurilor de decizie locală şi naţională;
4.4.3. Să elaboreze şi să aprobe prin consens aceste documente ce vor fi emise cu semnătura şi ştampilele părţilor semnatare;
            4.5. Să constituie un grup de lucrui, format din persoane ce se vor fi desemnate de conducerile părţilor semnatare şi agreate de parteneri, carer să se întâlnească ori de căte ori se convine, pentru întocmirea, urmărirea şi completarea planurilor de acţiune comune.
            4.5.1. Şedinţele grupului vor fi conduse prin rotaţie, de către o persoană ce se va stabili de comun acord;
            4.5.2. Grupul va întocmi strategia pe termen lung şi planul comun de acţiune care vor fi aprobate de conducerile fiecărui membru semnatar al protocolului şi semnate şi parafate de preşedinţii de asociaţii şi sindicat;
            4.5.3. Pentru punctele în care una din părţile semnatare nu va fi de acord, grupul de lucru, cu aprobarea birourilor operative ale părţilor semnatare pot anula acţiunea sau o pot menţine, cu amendamentul ca una din părţi (se va specifica partea în cauză) nu este de acord sau nu participă;
            4.5.4. Grupul de lucru va întocmi documente, declaraţii, scrisori, apeluri comune pe care le va supune aprobării reprezentanţilor părţilor semnatare a protocolului, după care vor deveni operative.
            4.6. Reprezentanţii părţilor semnatare ale protocolului, se vor întâlni ori de câte ori situaţia o va cere pentru a analiza activitatea grupului operativ şi a se informa cu activităţile desfăşurate individual.
            4.6.1. Şedinţele reprezentanţilor vor fi prezidate de către unul din reprezentanţii stabiliţi de comun acrd în prealabil de către toţi cei prezenţi;
            4.6.2.  La şedinţele reprezentanţilor pot participa şi membri ai biroului de lucru, dacă preşedinţii convin asupra acestui lucru sau oricare alţi membri ai birourilor asociaţiilor şi sindicatului a căror prezenţă este necesară sau cerută la un moment dat, dacă se convine asupra acestui lucru.
            4.7. Nici o parte semnatară nu poate fi forţată într-un fel să participe sau să desfăşoareactivităţi sau acţiuni ilegale, sau care contravin statutului organizaţiei respective.
            4.8. Orice parte semnatară se poate rtrage din protocol, după un preaviz de 14 zile, timp în care va face publică retragerea.
            4.8.1. Odată retrasă din protocol, orice parte semnatară se va delimita de acţiunile ce vor fi intreprinse ulterior, dar nu va denigra, nu va lovi, nu va defăima şi nu va prejudicia moral sau sub orice formă nici una din membrele semnatare ale Protocolului, tratându-le în continuare în spiritul respectului şi onoarei.
            Art. 5. În afara acţiunilor comune, ce vor purta girul şi semnătura preşedinţilor de asociaţii şi filiale ale părţilor semnatare, fiecare parte îşi desfăşoară activităţile în concordanţă cu principiile statutare şi de ordine interioară ca şi legislaţia în vigoare, fără a implica în vre-un fel sau altul, părţile semnatare ale protocolului, respectând totuşi prevederile art.4.3. în ceea ce priveşte interdicţia de a desfăşura acţiuni de defăimare, lovire sau denigrare a uneia din părţile semnatare.
Art. 6. Actualul protocol se încheie pe perioadă nelimitată, şi se consideră reînnoit la fiecare aniversare, fără a necesita alte înscrisuri sau convenţii.
Art. 7. Actualul protocol poate fi îmbunătăţit sau extins de comun acord ori de câte ori părţile semnatare vor considera necesar.
Art. 8. Orice altă organizaţie care va dori sau se va înfiinţa ulterior semnării protocolului, poate adera la prevederile acestui protocol, prontr-o cerere de aderare prin care se va obliga să respecte prevederile Protocolului, cerere ce va trebui discutată şi aprobată la întâlnirea preşedinţilor de asociaţii şi filiale semnatare ale Protocolului.
                        8.1. Pentru a fi admisă în protocol e nevoie de acordul majorităţii simple din totalul membrilor semnatari ai Protocolului, exprimat prin votul preşedinţilor de filiale (sindicate, asociaţii) semnatare.
Art. 9. Actualul Protocol îşi face efectul asupra părţilor semnatare, pe plan local, respectiv filialele Judeţene ale asociaţiilor, sau organizaţiilor semnatare, fără a implica în vre-un fel conducerile centrale ale fiecărei filiale sau celellalte filiale judeţene.
Art. 10. Părţile semnatare îşi vor desfăşura toate activităţileşi acţiunile sub semnul respectului reciproc, al onoarei şi demnităţii, al apărării şi respectării drepturilor membrilor asociaţi şi tuturor celor reprezentaţi de semnatarii Protocolului.
Art. 11. Toate acţiunile ce se vor desfăşura vor respecta Constituţia ţării, legislaţia în vigoare care reglementează activitatea sindicatelor – asociaţiilor semnatare, statutele şi regulamentele der ordine interioară ale părţilor semnatare.
Art. 12. Părţile nu au patrimoniu comun.

Încheiat şi semnat azi        .05.2013

Gl. mr. dr. (r.) PÂLŞOIU Ion

Gl. mr. dr. (r.) VELICU George;

Col. (r.) TURTURICĂ Paul

Col. (r.) OLARIU Gheorghe;

Col. (r.) LUNGU George

Lt.col. (r.) POPA Marian

Col. (r.) NAON Mişu Ioan