luni, 29 noiembrie 2010

Cerere adeverinta

COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR ZONAL ____________________

                   Subsemnatul............................................................................., domiciliat în: .........................................., Str........................................................, Nr....., Bl......., Sc........, Et........, Ap......., sector......., CNP.................................., C.I seria......... nr...................., fiul lui..................... şi al..........................., născut la data de............................, pensionar militar, trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ......................... decizie nr..............., în temeiul art.51 punctul 1 din Constituţia României, a Legii 544/2001, art.1, art.2 pct.”c”, a O.G nr.27/2002 (privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002, şi art.3, punctul 4 din Ordinul M101, al Ministrului M.Ap.N., vă rog să dispuneţi pentru eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile lunare brute/nete obţinute de mine cu orice titlu (solda de grad, solda de funcţie, solda de merit, gradaţii, sporuri, indemnizaţii, prime premiul anual, inclusiv drepturile in natura acordate sub forma de remuneraţie etc.) conform datelor din Memoriul Personal aflat in păstrarea unităţii dumneavoastră in care se găseşte FIŞA CU LOCURILE DE MUNCA.
Adeverinţa îmi este necesară în relaţiile cu instituţiile statului.
La soluţionarea cererii mele vă rog să aveţi în vedere prevederile art.3,8 şi 9 din Ordonanţa de Guvern nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002.

Telefon de contact: ..................................


Data ......................                      Semnătura ........................