joi, 11 noiembrie 2010

Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD

Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD referitor la activitatea economico-financiară.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi stabilirea unei practici unitare în domeniul utilizării fondurilor

I. APRECIERI ŞI CONSIDERAŢII ASUPRA MODULUI DE UTILIZARE A FONDURILOR ÎN PERIOADA 2009 - IUNIE 2010

Biroul Operativ al Filialei Dolj luând act de dezbaterile generate de modul în care s-au cheltuit fondurile sindicatului, a analizat în şedinţa sa din data de 09.11.2010 activitatea economico-financiară a SCMD în strânsă corelaţie cu SCOPURILE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ale organizaţiei cuprinse în STATUT cât şi cele rezultate din ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR.
Din analiza EXECUŢIEI FINANCIARE până la data de 30.06.2010 a reieşit faptul că ponderea cheltuielilor efectuate a fost în principal pentru:

1. ÎNFIINŢAREA ÎN TERITORIU (JUDEŢE) A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE FILIALE – fapt reliefat de cheltuirea unor sume foarte mari pentru TRANSPORT – 40.418,63 lei, precum şi dotarea acestora cu materialele necesare desfăşurării unor activităţi SINDICALE în concordanţă cu SCOPURILE prevăzute în STATUT – fapt confirmat de AVANSUL CĂTRE FILIALE – 82.993,2 lei.
Repartizarea către unele filiale înfiinţate în primul EŞALON (cele mai vechi) a unor sume mai mari decât procentul de 20% din cotizaţie s-a datorat în principal faptului că prin intermediul acestora SCMD a desfăşurat unele activităţi de ASIGURARE MATERIALĂ cât şi unele ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

2. ASIGURAREA LA NIVEL CENTRAL A CONDIŢIILOR DE LUCRU, DOTAREA ŞI UTILAREA CU MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR DE STRICTĂ NECESITATE. Acest lucru este reliefat de valoarea cheltuielilor efectuate pentru:

- ACHIZIŢIA ACTIVELOR FIXE – 11.843,68 lei

- OBIECTE DE INVENTAR – 14.455,76 lei

- CONSUMABILE – 11.946,81 lei

- PLATĂ UTILITĂŢI – 20.893,87 lei

3. CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI PLATA UNOR SALARII PENTRU UN NUMĂR LIMITAT DE FUNCŢII (SECRETARIAT, CONTABIL) în valoare de 30.826,58 lei şi respectiv 27.311,0 lei

4. PLATA ONORARIULUI CĂTRE CASA DE AVOCATURĂ care apără interesele membrilor de sindicat în procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată – 14.020,20 lei.

Structura CHELTUIELILOR în bugetul SCMD reliefează că efortul principal al conducerii a fost direcţionat către REALIZAREA UNEI ORGANIZAŢII CU STRUCTURI PUTERNICE ÎN TERITORIU şi ASIGURAREA PENTRU ACESTE STRUCTURI A UNOR CONDIŢII MINIME DE LUCRU şi mai puţin COINTERESAREA MATERIALĂ A CASEI DE AVOCATURĂ care apară interesele membrilor SCMD în procesele aflate pe rol şi mai ales pentru ATRAGEREA ŞI ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE CU MARI CASE DE AVOCATURĂ capabile să reprezinte în viitoarele procese atât în ţară sar mai ales la INSTANŢELE INTERNAŢIONALE.

Considerăm că pentru atingerea acestui scop trebuie realizat un CONT DE ECONOMII capabil să ne asigure continuitatea ACŢIUNILOR în toate etapele procesuale în ţară şi mai ales în străinătate, CONT ÎN CARE SĂ SE REGĂSEASCĂ MAI MULT DE 50% DIN FONDUL SINDICATULUI.

Înţelegând STRATEGIA aleasă de către conducerea centrală a SCMD în primul an de viaţă al organizaţiei, considerăm că este în interesul membrilor săi să atragem atenţia asupra OPORTUNITĂŢII unor cheltuieli dar mai ales asupra CUANTUMULUI LOR, cheltuieli care nu sunt conforme nici cu SCOPURILE SCMD, dar nici cu ETAPA şi PERIOADA în care ne găsim ca organizaţie (cu număr relativ mic de membrii) cât şi ca societate (CRIZĂ ECONOMICĂ).

În acest sens considerăm ca exagerată cheltuirea sumei de 30.826,58 lei pentru ACTIVITĂŢI DE PROTOCOL. Pentru înlăturarea oricăror BÂRFE şi SUSPICIUNI în rândul membrilor SCMD solicităm detalierea acestor cheltuieli pe NATURI DE CHELTUIELI.

De asemenea, considerăm că decizia de acordare a unor salarii în cadrul structurii centrale unor persoane cu FUNCŢII DE EXECUŢIE, fără consultarea FILIALELOR şi împotriva DECIZIEI CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, afectează grav relaţiile dintre conducerea SCMD şi filiale, slăbeşte încadrarea membrilor de sindicat în organele de conducere alese şi creează falsa impresie că organizaţia este condusă în mod AUTORITAR şi DISCREŢIONAR de către cineva.

Biroul Operativ al FILIALEI DOLJ, consideră că pentru buna funcţionare a SCMD, unele funcţii de execuţie din sfera compartimentelor SECRETARIAT, FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV-LOGISTIC trebuie remunerate într-o primă fază pe baza unor REGULI ŞI CRITERII stabilite şi adoptate în mod democratic.

În accepţiunea noastră considerăm că şi alte funcţii de CONDUCERE şi EXECUŢIE pot face obiectul unei cointeresări materiale dar într-o altă etapă când SCMD va fi mai puternic din punct de vedere financiar iar activitatea sa va include şi unele preocupări de natură economică şi administrare de patrimoniu.

Apreciem ca pozitivă iniţiativa întocmirii „PROIECTULUI DE ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI” deşi ea se materializează mult prea târziu faţă de DECIZIA DE LA ALBA-IULIA.

Considerăm că este necesar ca în cadrul ÎNDRUMARULUI să fie reliefate în mod CLAR şi DISTINCT, natura cheltuielilor pe care le efectuează filialele din cota de 20% pentru buna lor funcţionare precum şi cheltuielile pe care le face structura centrală (care are PERSONALITATE JURIDICĂ) în folosul său dar şi în folosul FILIALELOR.

Apreciem că structura CENTRALĂ va trebui să angajeze cheltuieli pentru achiziţionarea unor mijloace fixe pentru dotarea sediilor, PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, CHELTUIELI DE TRANSPORT, CAZARE ŞI HRĂNIRE PENTRU ACTIVITĂŢILE PE CARE LE ORGANIZEAZĂ, CHELTUIELI CU SALARIILE, filialele din cei 20% repartizată angajând numai cheltuieli pentru plata UTILITĂŢILOR, CONSUMABILELOR şi achiziţie OBIECTELOR DE INVENTAR.

Realizarea unei PRACTICI UNITARE de utilizare a fondurilor şi stabilirea unor REGULI CLARE DE FINANŢARE A FILIALELOR (solicitarea şi acordarea fondurilor) va conduce la instaurarea unui climat de încredere între filiale şi structura centrală, înlăturând suspiciunile de FRAUDĂ, ABUZ şi FAVORITISM.

Instrumentul principal de lucru atât la nivel central cât şi la nivel de filială trebuie să fie BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, care se va întocmi pentru un an calendaristic şi va fi supus aprobării – CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR pentru bugetul SCMD şi ADUNĂRII GENERALE pentru bugetul filialei (cei 20% din cotizaţie aferentă numărului de membrii din filială).

Având un BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aprobat şi un ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI care stă la baza întocmirii bugetului şi efectuarea cheltuielilor – toate cheltuielile se vor face în mod transparent şi uniform iar OPORTUNITATEA ŞI LEGALITATEA cheltuirii fondurilor va revenii structurilor care au aprobat BUGETUL.

Solicitarea şi acordarea FINANŢĂRII de către şi către filialele se va face pe baza datelor din BUGETUL APROBAT TRIMESTRIAL PRIN CERERE SCRISĂ la începutul fiecărui trimestru pentru trimestrul în curs. În felul acesta se va asigura buna funcţionare a activităţilor din cadrul filialelor precum şi plata utilităţilor şi serviciilor către furnizori.

În luna NOIEMBRIE, filialele îşi vor fundamenta BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI şi vor înainta STRUCTURII CENTRALE – NEVOILE DE FINANŢARE PENTRU ANUL VIITOR în care vor CUPRINDE SUMELE PENTRU PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, NEVOI DE ACHIZIŢII PENTRU MIJLOACE FIXE (MOBILIER, CALCULATOARE, IMPRIMANTE, FAX etc.)

În luna DECEMBRIE se vor aproba BUGETELE FILIALELOR de către ADUNAREA GENERALĂ precum şi BUGETUL SCMD de către CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, după ce în prealabil se vor prezenta RAPOARTE ASUPRA EXECUŢIEI BUGETULUI pentru anul care se încheie.

În scopul DEZBATERII şi IMPLEMENTĂRII unui sistem UNITAR de colectare a veniturilor şi utilizarea lor propunem ORGANIZAREA în luna NOIEMBRIE a unei convocări cu responsabilii ECONOMICO – FINANCIARI din filiale pe zone geografice timp de o zi. În felul acesta apreciem că s-ar lămuri multe probleme de specialitate iar costul de organizare ar fi minim.

Stimati camarazi, conştienţi că SCMD-ul este creaţia noastră izvorâtă din dorinţa de a avea o reacţie firească la o realitate NEFIREASCĂ, Biroul Operativ al Filialei Dolj face un apel către toţi membrii de sindicat, să manifeste ÎNCREDERE în cei care temporar conduc această organizaţie iar factorilor de conducere din toate structurile le recomandă să dea dovadă de TRANSPARENŢĂ în actul de conducere, CHIBZUINŢĂ şi RESPECT pentru AVEREA SINDICATULUI ŞI SĂ NU UITE SCOPUL PENTRU CARE S-A ÎNFIINŢAT SCMD.


Cu respect
Biroul Operativ al Filialei Dolj a SCMD