sâmbătă, 11 decembrie 2010

Cerere catre Casele de Pensii

Către ………………(Serviciul Pensii Militare din M.Ap.N.)


Subsemnatul (grad, nume, prenume) …………………..…................................................ născut la data de ..............................., în …….…………………………., judeţul ……………….……….….., CNP............................................... cu domiciliul în…………………….…………………………......, strada ……………………………………., nr. ………, bloc ……….., sc. ………, et. …….., ap. …, telefoane de contact ………………………………………., pensionat în data de ................................ de la U.M. ………………….. în baza DECIZIEI DE PENSIONARE Nr. ...................... emisă de SECŢIA PENSII MILITARE din M.Ap.N. (M.A.I., S.R.I.) în conformitate cu prevederile din Legea 164/2001 (L179 pt. M.A.I.), constrâns de prevederile Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat precum şi a prevederilor articolului 2 din HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 735/2010 şi sub AMENINŢAREA că prin aplicarea prevederilor articolului 5 punctul (4 ) din legea mai sus nominalizată VOI FI SANCŢIONAT CU REDUCEREA DRASTICA A PENSIEI pe care am dobândit-o LEGAL, vă înaintez „ADEVERINŢA CU VENITURILE REALIZATE ÎN PERIOADA CÂT AM ACTIVAT ÎN RÂNDUL CADRELOR ACTIVE " Nr. …………., emisă de către CMZ (I.P.J., S.R.I.) …………………............., atrăgându-vă atenţia asupra următoarelor aspecte şi încălcări grave ale legilor interne şi Internaţionale:

- a. NEREGULI LEGATE DE MODUL IN CARE AU FOST EMISE ADEVERINŢELE, CONŢINUTUL ACESTORA ŞI MODUL DE EXPLOATARE A CONŢINUTULUI ACESTORA;

- CONSULTAREA STATELOR DE PLATĂ DIN ARHIVELE M.Ap.N. (M.A.I.,S.R.I.) şi introducerea datelor în SISTEMUL CENTRALIZAT s-a efectuat de către persoane fără pregătire de specialitate, în program de lucru prelungit în mod abuziv la ordinul unor comandanţi, sub stres şi ameninţare, FAPT CE A CONDUS LA PRODUCEREA UNOR GRAVE ERORI, CONFUZII ŞI OMISIUNI DE DATE care afectează CUANTUMUL PENSIEI BENEFICIARILOR acestor operaţiuni;

- Drept urmare A LIPSEI DE PROFESIONALISM ŞI A RĂSPUNDERII celor implicaţi în procesul de consultare a STATELOR DE PLATĂ şi introducerea datelor (VENITURILOR) ÎN SISTEMUL ELECTRONIC CENTRALIZAT, din conţinutul ADEVERINŢELOR emise, lipsesc perioade întregi (luni si ani) de contribuţii la buget în baza veniturilor realizate, nu sunt cuprinse toate veniturile (recompense în bani şi premiile anuale etc.) .In cazul meu anexez situaţia cu perioadele care NU SUNT CUPRINSE ÎN ADEVERINŢA DE VENIT, şi pentru care răspunderea revine MINISTERULUI APĂRARII NAŢIONALE atrăgându-vă atenţia că nu puteţi să-mi diminuaţi punctajul prin aplicarea prevederilor L 119/2010, eu nefiind cu nimic VINOVAT de situaţia creată;

- La înmânarea ADEVERINŢELOR nu am avut posibilitatea confruntării datelor din conţinutul lor, cu datele din STATELE DE PLATĂ, îngrădindu-mi-se astfel accesul la date şi informaţii care mă privesc personal;

- Deşi ADEVERINŢELE sunt semnate de către COMANDANŢII CMZ (I.P.J., S.R.I.), aceştia nu poartă răspunderea pentru OMISIUNILE, ERORILE, CONFUZIILE şi veridicitatea datelor cuprinse în conţinutul acestora fapt inacceptabil din punct de vedere legal;

- La data când au fost EMISE ADEVERINŢELE DE VENIT art. 2 , 6 şi 10 din H.G. 735/2010 sunt ANULATE prin DECIZIA CURŢII DE APEL CLUJ;.

- b. PREVEDERILE DIN LEGISLAŢIA INTERNAŢIONALĂ ÎNCALCATE, PROTOCOALE , DECIZII ŞI DIRECTIVE U.E., precum şi prevederi din legislaţia internă, DECIZII ale CURŢII CONSTITUŢIONALE, PROTOCOLUL Nr. 12 la CONVENŢIA pentru apărarea drepturilor omului şi a Libertăţilor fundamentale, ROMA 4.IX.2000 Articolul 1. INTERZICEREA generală a discriminării;

- Protocolul adiţional la CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE DE LA PARIS DIN 20.03.1952 unde este prevăzută protecţia proprietăţii, art. 1 precizează că ORICE PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ ARE DREPTUL LA RESPECTAREA BUNURILOR SALE. NIMENI NU POATE FI LIPSIT DE PROPRIETATEA SA, DECÂT PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICĂ ŞI ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE LEGE ŞI DE PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL;

- COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE DIN ANUL 2000 intitulată EVOLUŢIA PROTECŢIEI SOCIALE DINTR-0 PERSPECTIVA PE TERMEN LUNG - PENSII SIGURE ŞI VIABILE (COM/2000/0622 final) precizează expres că problematica sistemului de pensii rămâne în sarcina statelor membre, dar să se înscrie în capacitatea Uniunii Europene de a promova un nivel ridicat de protecţie socială, obiectiv fundamental statuat de art. 2 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană;

- COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE DIN ANUL 2001 adresată Consiliului, PARLAMENTULUI EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETULUI REGIUNILOR, REFERITOARE LA ARMONIZAREA INTEGRATĂ A UNUI SEVICIU DE STRATEGII NAŢIONALE CE VIZEAZA GARANTAREA UNOR PENSII SIGURE ŞI VIABILE (COM/2001/362 final). COMISIA EUROPEANĂ propune o serie de obiective printre care şi prezervarea capacităţii sistemelor de pensii de a asigura atingerea acelor obiective sociale care constau în ASIGURAREA UNOR VENITURI SIGURE ŞI CONVENABILE PENSIONARILOR ŞI CARE SĂ ASIGURE CONDIŢII DE VIAŢĂ DECENTE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ;

- CARTA SOCIALĂ EUROPEANA REVIZUITA, ADOPTATA LA STRASBOURG la 3 mai 1996 şi ratificată de ROMÂNIA prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 193 din 4 MAI 1999. Astfel această cartă, care prin art. 12 al părţii a II-a reglementează între altele DREPTUL LA SECURITATE SOCIALĂ, prevede de asemenea la art. E al părţii a V- a NEDISCRIMINAREA;

- DIRECTIVELE EUROPENE NR. 86 şi 97/1996 care se referă la o categorie particulară a lucrărilor, ACORDAREA PENSIEI E LEGATA DIRECT DE DURATA SERVICIULUI MILITAR, IAR PENSIA ESTE CALCULATA RAPORTAT LA ULTIMA SOLDĂ A GRADULUI MILITAR, am citat din DIRECTIVA EUROPEANĂ;

Prin aplicarea forţată a prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice ÎNCĂLCAŢI PREVEDERILE CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI/2003 astfel: art. 11 alin (2) -TRATAŢELE RATIFICATE DE PARLAMENT, POTRIVIT LEGII, FAC PARTE DIN DREPTUL INTERN, art. 20 alin (1) şi (2);

- (1) DISPOZIŢIILE CONSTITUTIONALE PRIVIND DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate Ia care România este parte. (2) Daca există neconcordanţe între pactele şi tratativele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările Internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile, precum şi art. 148 alin. (2) si (4);

- (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea Ia îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile aliniatului (2);

- Decizia Nr. 20 din 2 februarie 2000 a CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI care precizează: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ REŢINE CĂ INSTITUIREA PENSIEI DE SERVICIU PENTRU CADRELE MILITARE ŞI PENTRU MAGISTRAŢI NU REPREZINTĂ UN PRIVILEGIU, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii;

- DECIZIA nr. 120/15 febr. 2007 a Curţii Constituţionale care subliniază: În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se deduce vreo atingere a drepturilor legal câştigate anterior;

- LEGEA nr. 19 la alin.(6): În cazul în care prin aplicarea prevederilor alin. (5) rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât pensia cuvenită potrivit legislaţiei anterioare, se păstrează cuantumul avantajos. Prevederile alin (6) se aplică pe toată perioada în care pensia calculată pe baza punctajului determinat conform alin. (2) şi (4) şi a valorii punctului de pensie este mai mică decât pensia cuvenită potrivit legislaţiei anterioare.

Prin prezenta vă înştiinţez că NU SUNT DE ACORD CU RECALCULAREA ŞI DIMINUAREA CUANTUMULUI PENSIEI aflată în plată pe care am dobândit-o în mod legal în baza Legii 164/2001 şi NU SOLICIT RECALCULAREA.

Vă rog să aplicaţi întocmai prevederile normelor legislative internaţionale şi interne iar dacă îmi diminuaţi cuantumul pensiei îmi rezerv dreptul de a apela la instanţele de judecată interne şi internaţionale competente chemând în judecată atât INSTITUŢIILE IMPLICATE CAT ŞI PERSOANELE VINOVATE DE APLICAREA UNOR DISPOZIŢII CONTRARE LEGILOR.

DATA SEMNĂTURA