luni, 21 mai 2012

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL ASOCIAŢIEI ,,PROCONCORDIA” CRAIOVA

SECŢIUNEA  a-I-a 
DESPRE STATUT


CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale
Art. 1. - ASOCIAŢIA MILITARILOR PROCONCORDIA, se constituie ca persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, non-guvernamentală, nonpartizană, non-profit şi independentă, cu activitate de educaţie civică şi apărare a drepturilor omului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, este fondată potrivit actului constitutiv.
Art. 2. - ASOCIAŢIA MILITARILOR PROCONCORDIA are ca scop principal promovarea şi dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a membrilor săi :
a)      Scopul Asociaţiei este de a crea un cadru organizat de promovare şi valorificare a experienţei, pregătirii profesionale, sentimentelor naţionale şi calităţilor morale ale membrilor societăţii civile, care să reprezinte un interlocutor specializat şi credibil al instituţiilor de stat şi private, într-un stat de drept;
b)      Asociaţia militează pentru transparenţa instituţională, apărarea demnităţii şi onoarei militarilor, precum şi a membrilor societăţii civile, promovarea persoanelor cu competenţă intelectuală şi integritate morală.

CAPITOLUL 2 - Obiective

Art. 3. – Obiectivele pe care asociaţia le urmăreşte sunt :
a)    va promova activităţi de studiu şi cercetare în domeniile: apărare, ordine publică, economie, resurse strategice, informaţii, transporturi, ş.a.m.d.;
b)     va oferi suport calificat în promovarea, dezvoltarea şi implementarea culturii de securitate şi apărare ;
c)    va acorda sprijin instituţiilor din sistemul naţional în demersurile acestora privind asigurarea transparenţei, respectarea cadrului legislativ în vigoare, evitarea abuzurilor şi exceselor, implementarea măsurilor de reformă în concordanţă cu cerinţele mediului naţional şi internaţional ;
d)   va cultiva şi va menţine legături cu alte asociaţii sau fundaţii, cu persoane juridice sau fizice din România sau din alte state, care prin activitatea lor vor putea contribui la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, inclusiv cu persoane aparţinând minorităţilor naţionale din ţară sau comunităţilor române şi de pretutindeni ;
e)    va organiza şi va participa la conferinţe, simpozioane, colocvii şi alte întruniri interne şi internaţionale, legate de problematica specifică ;
f)     va edita, în regie proprie, sau în cadrul altor edituri, case de film sau de înregistrare, lucrări de specialitate sau alte categorii de publicaţii ;
g)    va organiza cursuri, seminarii pe teme din domeniul drepturilor omului şi informarea opiniei publice asupra mecanismelor instituţiilor democratice, asupra prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi altor documente internaţionale, asupra conţinutului şi căilor de realizare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, asupra necesităţii implicării şi sprijinirii procesului politic şi electoral democratic - în favoarea consolidării statului de drept şi stabilimentului democratic, în mod deosebit în instituţiile din sistemul naţional ;
h)   va facilita şi promova schimbul liber de idei, soluţii, studii şi cercetări aplicative între diferite părţi interesate, pe cale directă, sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, pentru a rezolva împreună problemele specifice ;
i)      va urmări prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor prin favorizarea dialogului între părţi cu interese şi orientări diverse ;
j)      va dezvolta parteneriate cu organisme publice şi private din ţară şi din străinătate pentru găsirea de răspunsuri şi modalităţi de soluţionare adecvată a unor probleme specifice ;
k)   va monitoriza respectarea şi apărarea drepturilor omului, în mod deosebit a drepturilor persoanelor aparţinând instituţiilor din sistemul naţional, în conformitate cu legislaţia naţională, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi cu celelalte documente internaţionale în materie ;
l)      va participa prin observatori la monitorizarea procesului electoral, cu predilecţie ;
m) va monitoriza modul de aplicare a Tratatelor internaţionale la care România este parte ;
n)   va acorda membrilor asociaţiei :
·          împrumuturi rambursabile ;
·          ajutoare nerambursabile ;
·          sprijin în caz de boală, ori în rezolvarea unor probleme de îngrijire sau gospodăreşti, celor care au nevoie şi solicită aceasta ;
·          organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement ;
·          prestarea de servicii, contra unor plăti reduse, pentru membrii, folosind munca unor pensionari, membrii ai asociaţiei, organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de producţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte .

CAPITOLUL  3 – Atribuţiile organelor de conducere, îndrumare şi control

Art. 4. - Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale ; în exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii :
a)      stabileşte şi aprobă cuantumul taxei de înscriere, al cotizaţiei lunare şi procentul dobânzilor anuale la împrumuturile acordate membrilor ;
b)      stabileşte şi aprobă programul de lucru al asociaţiei ;
c)       trimestrial, analizează stadiul executării planului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi ia masurile legale ce se impun ;
d)      analizează şi avizează bilanţul contabil, planul anual de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi darea de seamă privind activitatea desfăşurată de asociaţie, ce se prezintă spre aprobare Adunării Generale anuale, după caz ;
e)       stabileşte şi aproba cuantumul şi condiţiile în care se acordă membrilor împrumuturile solicitate şi după caz, ajutorul de deces ;
f)        stabileşte şi acordă cuantumul, condiţiile şi modul în care se acordă indemnizaţiile lunare şi stimulentele sub formă de premii trimestriale şi anuale ;
g)      stabileşte data când are loc adunarea generală anuală ;
h)      atunci când situaţia o impune, ia măsura de organizare şi completare a Consiliul Director şi a comisiei de cenzori, pe care le supune aprobării Adunării Generale, prin darea de seamă anuală ;
i)        rezolvă şi alte probleme în legătura cu activitatea asociaţiei, în spiritul prevederilor statutului, al hotărârilor adunărilor generale anuale şi al legislaţiei în vigoare ;
j)        ţine şedinţa de lucru, după necesitate, cel puţin o dată pe lună ;
k)      alege comitetul de împrumuturi ;
l)        explică pensionarilor militari avantajele asociaţiei şi prevederile statutului privind drepturile şi obligaţiile membrilor ;
m)   primeşte şi rezolvă cererile de înscriere sau de transfer depuse de solicitanţi ;
n)      primeşte şi ia în evidenţă cererile de împrumut sau de amânare a ratelor scadente, depuse de membri ;
o)      organizează şi asigură încasarea la timp şi corect a cotizaţiilor lunare ale membrilor, a ratelor scadente ale împrumuturilor acordate şi ale dobânzilor stabilite ;
p)     organizează şi asigură plata împrumuturilor solicitate de către membri şi aprobate, şi după caz, a ajutoarelor de deces, îndemnizaţiilor lunare, premii trimestriale, etc. ;
q)      organizează înregistrarea corecta şi la timp în evidenta contabila sintetică şi analitică a asociaţiei, toate operaţiunile de încasări şi plăţi făcute, curente ;
r)       rezolvă toate problemele legate de activitatea zilnică a asociaţiei, în spiritul prevederilor statutului, al hotărârilor adunărilor generale şi ale legislaţiei financiar contabile în vigoare ;
s)       în situaţii cu totul deosebite, când rezolvarea acestor probleme cere urgenţă, se vor lua măsurile ce se impun pentru soluţionarea în timp, şi perfectarea ulterioară a operaţiunilor în cauză ;
t)        măsurile luate vor fi prezentate pentru informare sau aprobare, după caz, Adunării Generale a membrilor ;
u)      prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei ;
v)      încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;
w)    aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei ;
x)      elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei ;
y)      îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 5 – (1) Comitetul de împrumuturi are următoarele îndatoriri :
a)    analizează şi aprobă împrumuturile solicitate de către membrii asociaţiei, pe baza cererilor depuse ;
b)    analizează şi aprobă cererile depuse de către membrii asociaţiei, de amânare de la plată a ratelor scadente ale împrumuturilor acordate ;
c)     analizarea şi aprobarea se fac în principiu lunar, în şedinţă, în ultima zi lucrătoare a lunii în curs, pentru luna următoare ;
d)    în situaţii de urgenţă, acordarea şi aprobarea împrumutului se face la data depunerii cererii de către membrul asociaţiei, în cauză.
(2)Comitetul de împrumuturi deliberează, în mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
Art.6 - Preşedintele Asociaţiei Militarilor PROCONCORDIA are următoarele atribuţii :
a)    prezidează la şedinţele comitetului de împrumuturi şi Consiliului Director ;
b)    lunar aprobă cererile de înscriere şi semnează carnetele ce se eliberează noilor membrii ;
c)     aprobă cererile de împrumuturi şi de amânare a ratelor scadente, eventualele documentele de plăţi, după ce au fost vizate pentru controlul preventiv sau avizate ;
d)    reprezintă asociaţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii ;
e)     semnează documentele privind operaţiunile din conturile deschise la bancă etc. ;
f)      semnează şi aprobă orice alte documente în legătură cu activitatea asociaţiei care impune aceasta ;
g)    cere preşedintelui comisiei de cenzori să facă verificarea gestiunii asociaţiei, cel puţin o dată pe trimestru ;
h)    urmăreşte respectarea prevederilor statutului şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în adunările generale ale membrilor asociaţiei, Consiliului Director şi ale Comitetului de împrumuturi ;
i)      trimestrial, împreună cu conducătorul compartimentului financiar contabil şi cu preşedintele comisiei de cenzori analizează şi soluţionează eventualele probleme în legătură cu activitatea asociaţiei ;
j)      întocmeşte şi supune aprobării Adunării generale a membrilor asociaţiei raportul anual privind activitatea desfăşurată ;
k)    răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa de Consiliului Director şi în faţa Adunării generale a membrilor.
Art. 7 - Contabilul are următoarele atribuţii:
a)    organizează, îndrumă, sprijină şi se implică în activitatea financiar contabilă zilnică, ce se desfăşoară în cadrul asociaţiei ;
b)    asigură şi urmăreşte ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile sintetice pe surse de venituri, de venituri, destinaţia fondurilor curente şi a fondurilor de cheltuieli ;
c)     ţine evidenţa contabilă analitică prin balanţe anuale, pentru debitorii şi creditorii privind cotizaţiile depuse de membrii şi împrumuturile acordate membrilor acestora;
d)    verifică şi vizează pentru controlul financiar preventiv toate documentele de încasări şi plăţi, precum şi altele referitoare la activitatea asociaţiei;
e)     semnează împreună cu preşedintele Consiliului Director documentele privind operaţiunile din conturile deschise la bancă, etc. ;
f)      participă la şedinţele Comitetului de împrumuturi şi ale Consiliului Director ;
g)    întocmeşte şi depune organelor în drept declaraţia lunară privind obligaţiile de plată faţă de bugetul de stat şi situaţia lunară privind contribuţiile pentru asigurările de sănătate ;
h)    analizează lunar execuţia planului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pe baza datelor înscrise în balanţa de verificare ;
i)      întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul, darea de seamă contabilă şi fişele fiscale pe care le analizează în şedinţa Consiliului Director, le supune aprobării adunării generale şi le înaintează organelor în drept ;
j)      sesizează preşedintele Consiliului Director sau preşedintele Comisiei de Cenzori despre eventuale nereguli constatate, făcând propuneri pentru înlăturarea sau prevenirea lor ;
k)    urmăreşte îndeaproape şi permanent luând măsurile legale ce se impun pentru recuperarea debitelor ce se creează prin nerestituirea la timp şi în totalitate a împrumuturilor primite de către unii membri, precum şi remedierea unor disfuncţii constatate de Comisia de cenzori ;
l)      primeşte cererile de înscriere şi completează carnetele de membru pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Director, lunar, pentru aprobare şi semnare, le eliberează solicitanţilor, cu care ocazie le aduce la cunoştinţă prevederile statutului privind drepturile şi obligaţiile ce le revin ;
m) primeşte cererile de împrumuturi solicitate de membri, completate corect, pe care le înscrie soldul cotizaţiilor depuse şi certifică autenticitatea girantului ;
n)    primeşte cererile de amânare a ratelor scadente ale împrumuturilor primite de către membri, pe care înscrie valoarea totală a împrumutului primit şi stadiul rambursării acestuia ;
o)    întocmeşte procesul verbal cu dezbaterile şi hotărârile luate privind cererile de împrumuturi şi de amânare a ratelor scadente solicitate de către membrii asociaţiei ;
p)   zilnic primeşte de la casier un exemplar al registrului de casă împreună cu documentele justificative ale operaţiunilor de încasări şi plăţi ;
q)    verifică legalitatea documentelor anexate la registrul de casă, realitatea datelor şi cifrelor înscrise în acestea, exactitatea calculelor, precum şi a celor făcute în contul de disponibilităţi de la bancă, etc. ;
r)     ţine la zi evidenţa cotizaţiilor depuse şi a împrumuturilor ;
s)     întocmeşte anual balanţa de verificare analitică a creditelor, ale cotizaţiilor şi debitelor din împrumuturi care se semnează pentru confirmare de către toţi membrii asociaţiei ;
t)      se îngrijeşte de păstrarea în siguranţă a registrelor, fişelor şi documentelor contabile care constituie gestiunea asociaţiei şi care se arhivează potrivit dispoziţiilor legale ;
u)    execută orice alte activităţi în legătură cu activitatea asociaţiei în conformitate cu prevederilor Statutului, cu hotărârile Adunării generale, Consiliului Director şi Comitetului de împrumuturi şi cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
v)    răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului Director, Comitetului de împrumuturi şi faţă de Adunarea generală a membrilor asociaţiei.
Art. 8 - Casierul are următoarele atribuţii:
a)    încasează sumele cuvenite cu respectarea prevederilor financiare de casă ;
b)    face plăţi şi încasări de numerar, numai pe baza documentelor justificative verificate şi vizate pentru controlul financiar preventiv şi după caz, aprobate de preşedintele Consiliului Director al asociaţiei ;
c)     eliberează chitanţe pentru toate sumele încasate şi scrise în registrul de casă, toate operaţiunile de încasări şi plăţi ;
d)    predă contabilului zilnic, un exemplar al registrului de casă cu documentele justificative ale operaţiunilor de încasări şi plăţi ;
e)     depune şi ridică numerar în şi din contul de disponibilităţi ale asociaţiei, necesarul pentru plăţile zilnice ce se păstrează în casa de bani ;
f)      înscrie în carnetele membrilor cotizaţiile lunare depuse, împrumuturile acordate, ratele rambursate ale acestora şi dobânda aferentă precum şi numărul borderourilor de încasări şi datele necesare ;
g)    execută orice alte lucrări în legătură cu activităţile de împrumut ;
h)    păstrarea în condiţii corecte a obiectelor de inventar, proprietatea asociaţiei în folosinţă ;
i)      răspunde pentru activitatea sa în faţa Consiliului Director şi a Adunării generale a membrilor asociaţiei ;
j)      pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin casierul poate fi schimbat la propunerea sau cu avizul contabilului.
Art. 9 (1) Secretarul Asociaţiei este numit de către Preşedinte cu avizul Consiliului Director şi are următoarele atribuţii :
a)    coordonează din punct de vedere organizatoric manifestările şi activităţile publice ale asociaţiei ;
b)    păstrează şi întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului Director şi procesele verbale ale tuturor Adunărilor generale ale asociaţiei ;
c)     păstrează registrele şi celelalte documente ale asociaţiei, potrivit dispoziţiei Preşedintelui ;
d)    exercită şi alte atribuţii care i-au fost atribuite prin votul membrilor asociaţiei în cadrul Adunării generale a asociaţiei cât şi sarcinile dispuse de Preşedinte ;
e)   răspunde pentru activitatea sa în faţa Consiliului Director şi Adunării generale a membrilor asociaţiei.
f)      primeşte cererile de înscriere şi completează carnetele de membri pe care le prezintă preşedintelui Consiliul Director, lunar, pentru aprobare şi semnare, după care le eliberează solicitanţilor, cu care ocazie, le aduce la cunoştinţă prevederile statutului privind drepturile şi obligaţiilor ce le revin;
g)    primeşte cererile de împrumuturi solicitate de membri, completate corect, pe care înscrie soldul cotizaţiilor depuse şi certifică autenticitatea giratului;
h)   primeşte cererile de amânare a ratelor scadente, ale împrumuturilor primite de către membrii, pe care înscrie valoarea totală a împrumutului primit şi stadiul rambursării acestuia;
i)     întocmeşte procesul verbal cu dezbaterile şi hotărârile luate privind cererile de împrumuturi şi de amânare a ratelor scadente solicitate de către membrii asociaţiei.
(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, secretarul poate fi schimbat la propunerea Preşedintelui şi cu avizul Consiliului Director.

CAPITOLUL 4 - Venituri şi cheltuieli

Art. 10 - Asociaţia militarilor ,,PROCONCORDIA” îşi desfăşoară activitatea financiar-contabilă şi administrativă, conform bugetului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit şi aprobat de Adunarea generală a membrilor asociaţiei ;
Art. 11- Anul fiscal al asociaţiei va fi an calendaristic. Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal, Consiliul Director va pregăti şi va prezenta membrilor asociaţiei bugetul anual de venituri şi cheltuieli, întocmit şi aprobat de Adunarea generală a membrilor asociaţiei ;SECŢIUNEA   a-II-a
DESPRE CASA DE AJUTOR RECIPROC

CAPITOLUL 5 - Denumirea şi durata de funcţionare
Art. 12 – Casa de Ajutor Reciproc PROCONCORDIA Craiova a pensionarilor militari în rezervă şi în retragere denumită prescurtat ,,C.A.R. Proconcordia” Craiova, este organizaţie asociativă şi se înfiinţează prin aderarea benevolă a membrilor săi care au calitatea de pensionari militari aflaţi în poziţia de rezervă sau în retragere, pe baza condiţiilor prevăzute de lege şi a actelor cu caracter normativ ce-i sunt aplicabile şi funcţionează în conformitate cu prevederile Statutului asociaţiei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare..

CAPITOLUL 6 - Principiile de organizare şi funcţionare
Art. 13 - Activitatea CAR are ca scop sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi cu dobândă; tipurile de împrumuturi, termenele de acordare, precum şi limitele maxime ale sumelor acordate, fiind diferite.
Art. 14 – (1) În cadrul casei de ajutor reciproc se pot acorda împrumuturi rambursabile şi ajutoare  de deces nerambursabile.
(2) Împrumuturile rambursabile se acordă, pe termene  stabilite conform Statutului CAR, în scopul satisfacerii nevoilor de consum obişnuite ale membrilor, iar cotizarea la fondul social se face printr-o cotizaţie lunară în limitele stabilite prin Normele Financiare.
(3) Limitele împrumuturilor, termenele de acordare, garanţiile ce trebuie depuse de solicitant, precum şi competenţele de aprobare a împrumuturilor se stabilesc prin Normele Financiare.
(4) Ajutoarele de deces sunt nerambursabile şi se acorda urmaşilor membrului care a decedat pe baza copiei certificatului de deces.
Art. 15 - Membrii „C.A.R. ProconcordiaCraiova, pot beneficia atât de împrumuturi rambursabile cât şi de ajutoare de deces nerambursabile, contribuind la fondurile proprii ale casei prin taxe de înscriere, subscripţii, contribuţii şi cotizaţii, după cum urmează :
a)      Taxa de înscriere reprezintă suma stabilită prin Normele Financiare şi achitată de persoana fizică la solicitarea înscrierii, sumă depersonalizată ce se constituie ca un aport la capitalul casei;
b)      Cotizaţia reprezintă o sumă plătită lunar sau anticipat la fondul său social, şi separat la constituirea fondului pentru ajutorul de deces, sume la care s-a angajat membrul CAR, în momentul înscrierii, sau ulterior;
c)       Contribuţia reprezintă depunerile unor sume la fondul său social, peste cotizaţia lunară, care să-i dea dreptul la obţinerea de împrumuturi mai mari.
Art. 16 - Pentru a beneficia de împrumuturi tradiţionale, membrii CAR cotizează lunar la fondul social şi la fondul de deces cu câte o sumă cuprinsă între limitele minime şi maxime aprobate prin Normele Financiare CAR şi pot beneficia de următoarele variante de întrajutorare:
a)      solicită şi primesc împrumuturi pe termen fix, pentru care plătesc dobânda stabilită prin Normele Financiare CAR;
b)      la decesul membrului CAR, urmaşii săi beneficiază de ajutorul nerambursabil stabilit prin Normele Financiare CAR.
Art. 17 - Evidenţa contabilă este organizată distinct în aşa fel încât, activitatea să poată reflecta în mod fidel gestiunea lichidităţilor, a cotizaţiilor la fondurile sociale şi de deces pe fiecare membru, a cheltuielilor, a veniturilor, precum şi a rezultatelor înregistrate la fiecare perioadă de raportare.

CAPITOLUL 7 - Membrii casei de ajutor reciproc
Art. 18 - Pot deveni membri ai „C.A.R. ProconcordiaCraiova persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.13 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova indiferent de naţionalitate, religie, sex sau apartenenţă politică.
Art. 19 - Procedura de înscriere ca membru CAR, potrivit cu art.14 din Statut, este următoarea :
(1) Pentru a deveni membri ai C.A.R. ProconcordiaCraiova, persoanele trebuie să cunoască în prealabil prevederile Statutului Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova, ale ROF şi ale Normelor Financiare;
(2) Calitatea de membru se obţine după achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute în Normele Financiare ale CAR şi după depunerea următoarelor documente :
a)    Cererea de înscriere ca membru CAR(anexa 2 din ROF) ;
b)   Fotocopia după actul de identitate;
c)    Dovada veniturilor realizate permanent(cupoane de pensie, adeverinţe de salariat, etc.);
d)   Formularul cu principalele prevederi extrase din Statut, ROF şi Nomele Financiare;
e)    Opţional, fisa cu specimenele de semnături ale membrului şi ale împuterniciţilor acestuia.
(3) Depunerea documentelor de înscriere ca membru se face personal la sediul CAR de către solicitant, sau prin intermediul unui membru reprezentant. În acest din urmă caz, membrul reprezentant certifică prin semnătura sa, autenticitatea semnăturilor titularului de pe documentele de la art.19, alin.(2), precum şi pentru conformitate cu originalul a fotocopiei de pe actul de identitate;
(4) Fişa cu specimene de semnături se completează şi se semnează de către persoana care solicită înscrierea ca membru la C.A.R. ProconcordiaCraiova, în următoarele condiţii:
a)    formularul completat în chenarele “dispoziţie testamentară” şi/sau “clauză de împuternicire” se depune la înscriere sau ulterior, numai de către titular, sau prin intermediul unui membru reprezentant;
b)   operatorul de la sediul casei sau membrul reprezentant care întocmeşte formele de înscriere, sau care primeşte ulterior formularul, are obligaţia de a consemna pe acesta următorul text: “Titularul de cont a semnat împuternicirea în faţa noastră, astăzi ……….” şi semnează;
c)    în cazul în care titularul nu doreşte să acorde dispoziţie testamentară şi/sau clauză de împuternicire, va trasa diagonale în chenarele respective, pentru a se evita completarea ulterioară a acestora, fără voia titularului;
d)   fişa specimene de semnături se consideră nulă în caz de abatere de la procedura menţionată la art.19, alin.(4).
(5) Documentele prevăzute la art.19, alin.(2), preluate de operatorul de la sediul CAR, după introducerea în baza de date pe calculator, se arhivează în evidenţa casei.
(6) La data depunerii documentelor menţionate la art.19, alin.(2), solicitantul are obligaţia de a achita la casierie următoarele sume :
a)    taxa de înscriere, potrivit Normelor Financiare valabile la data depunerii cererii de înscriere, pentru conferirea calităţii de membru;
b)   subscripţia iniţială la fondul social, subscripţie care nu poate fi în afara limitelor aprobate prin Normele Financiare;
c)    cotizaţia lunară, stabilită prin Normele Financiare pentru luna în curs, ori integrală până la sfârşitul anului, destinată constituirii fondului său social şi a fondului pentru ajutorul de deces.
(7) Persoanele care, după parcurgerea procedurii de înscriere, au îndeplinit toate condiţiile prevăzute la alineatele precedente din prezentul articol, sunt considerate membri cu drepturi depline.
(8) „C.A.R. ProconcordiaCraiova ţine evidenţa membrilor săi într-un fişier gestionat în sistem automat şi care cuprinde :
a)    numele şi prenumele, în ordine alfabetică;
b)   fotografia în formatul actului de identitate;
c)    codul membrului atribuit în sistem automat;
d)   domiciliul stabil;
e)    numărul de telefon fix, mobil şi eventual adresa de email;
f)     locul de muncă şi ocupaţia;
g)    data înscrierii;
h)   data pierderii calităţii de membru;
i)      data operaţiunilor finale ca fost membru CAR.
Art. 20 – (1)Categoriile de membrii CAR sunt stabilite în detaliu la art.13 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova.
(2) Membrii cu drepturi depline sunt acei membri activi care îndeplinesc condiţiile şi obligaţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova la art.17.
(3) Membrii cu drepturi limitate sunt acei membri care :
a)    nu şi-au achitat cotizaţiile lunare minime asumate faţă de casă, pe o perioadă de 3 luni consecutive;
b)   nu şi-au restituit la timp ratele la împrumuturile contractate, pe o perioadă mai mare de 60 zile;
c)    membrii cu drepturi limitate îşi recapătă în totalitate drepturile şi sunt trecuţi în categoria membrilor cu drepturi depline, în momentul în care şi-au achitat integral obligaţiile restante, precum şi toate obligaţiile curente asumate faţă de casă.
(4) Membrii care şi-au pierdut drepturile de întrajutorare, sunt acei membri care :
a)    nu şi-au achitat cotizaţia lunară minimă faţă de casă pe o perioadă de 6 luni consecutive;
b)   nu şi-au restituit la timp ratele la împrumuturile contractate, pe o perioadă mai mare de 110 zile;
c)    Membrii din această categorie îşi pot recăpăta în totalitate drepturile şi sunt trecuţi în categoria membrilor cu drepturi depline, în momentul în care si-au achitat integral obligaţiile restante, precum şi toate obligaţiile curente asumate faţă de casă.
Art. 21 – (1) Încetarea calităţii de membru al C.A.R. ProconcordiaCraiova se poate produce prin retragere, prin deces sau prin excludere din C.A.R. Proconcordia”.
(2) Retragerea din rândul membrilor CAR se poate face din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile art.15, alin.2 din Statut, după cum urmează :

a)    Membrul CAR care doreşte retragerea completează Cererea de retragere cu toate datele solicitate de formular; motivul retragerii permite conducerii casei să cunoască cauzele care stau la baza retragerilor înregistrate;

b)   Formularul completat de membrul CAR se depune la secretarul asociaţiei, care îl înregistrează în registrul de intrare-ieşire corespondenţă cu număr şi dată;

c)    Cererea de retragere, semnată de secretarul asociaţiei, se remite în vederea aprobării de către preşedintele asociaţiei(CAR); acesta, înainte de a o aproba, analizează situaţia membrului precum şi motivul pentru care titularul cererii solicită retragerea;

d)   În cazul în care se constată restanţe privind solduri la împrumuturi se dispun măsuri de recuperare;

e)    Membrul CAR se consideră retras de la data înregistrării cererii de retragere în registrul de corespondenţă al casei, dată de la care îi încetează toate drepturile;

f)     Cererea de retragere aprobată, constituie documentul pe baza căruia se operează în contabilitate şi în evidenţa membrilor CAR şi se raportează, din punct de vedere statistic, la poziţia de membri retraşi;

g)    Concomitent cu operarea cererii de retragere aprobate, toate drepturile băneşti cuvenite fostului membru, după diminuarea acestora cu eventualele datorii faţă de C.A.R. ProconcordiaCraiova, se evidenţiază în contabilitate în conturile de creditori;

h)   Sumele evidenţiate în conturile de creditori, nu sunt purtătoare de dobânzi sau de beneficiu de repartizat la finele anului financiar.

(3) Excluderea din rândul membrilor CAR în cazurile prevăzute de art.15 alin.3 din Statut, se face după cum urmează :
a)    Membrii CAR evidenţiaţi, în categoria membrilor cu drepturi limitate pe o perioadă de 3 ani de la data trecerii în această categorie, sunt excluşi din rândul membrilor CAR activi iar fondul social, eventual, rămas după compensarea tuturor datoriilor în conformitate cu prevederile din prezentul regulament, este prescris şi conform prevederilor din statut se contabilizează la veniturile casei destinate pentru majorarea capitalului;
b)    Faptele prevăzute la art.15 alin.3 din statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova, care pot duce la excluderea din rândul membrilor C.A.R. Proconcordia sunt constatate şi analizate în Consiliul Director care hotărăşte pentru fiecare caz în parte;
c)     Hotărârea luată în conformitate cu prevederile art.21, alin.(2) din prezentul regulament, se comunică în scris membrului CAR în cauză, într-un termen de cel mult 30 zile de la data luării hotărârii;
d)    Persoana în cauză poate contesta hotărârea Consiliului Director la Adunarea Generală a Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova, într-un termen de cel mult 30 zile de la data luării la cunoştinţă a hotărârii luate, contestaţie ce va fi depusă la Consiliul Director până la expirarea termenului de contestaţie;
e)     Consiliul Director va prezenta contestaţia Adunării Generale a CAR, care după analiza punctelor de vedere ale celor două părţi va hotărî în consecinţă;
f)      Hotărârea Adunării generale, rămasă definitivă şi irevocabilă, va fi comunicată contestatarului întru-n termen de 30 zile şi va fi dusă la îndeplinire de Comitetul Director al Asociaţiei ProconcordiaCraiova.
(4)În cazul pierderii calităţii de membru CAR, prin retragere sau prin excludere, în condiţiile art.21 din prezentul regulament urmare unei hotărâri a Comitetului Director rămasă definitivă şi irevocabilă, fondul social rămas după acoperirea tuturor datoriilor în conformitate cu prevederile din prezentul regulament, se contabilizează în contul de creditori pe numele fostului membru CAR.

CAPITOLUL 8 - Drepturile şi obligaţiile membrilor CAR
Art. 22. – Membrii „C.A.R. ProconcordiaCraiova beneficiază de drepturile prezentate la art.16 din Statut .
Art. 23 – Îndatoririle şi obligaţiile ce revin tuturor categoriilor de membri CAR, sunt cuprinse la art.17¸19 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova.

CAPITOLUL 9 - Structurile de conducere, îndrumare şi control

Art. 24. - Structurile de conducere, îndrumare şi control ale „C.A.R. Proconcordia” Craiova sunt consemnate la capitolul IV din Statut.

Art. 25 – Adunarea Generală
a)    Adunarea Generală este organul suprem şi se convoacă în condiţiile prevăzute la art.22 din Statut;
b)    Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Consiliul Director, prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului Director, desemnaţi în adunare;
c)     Ordinea de zi, împreună cu toate materialele supuse dezbaterii vor fi difuzate tuturor membrilor Consiliului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării.
d)    Competenţele  Adunării Generale sunt cele prevăzute la art.21, alin.(2) din statut.
Art. 26 - Consiliul Director
a)    Structura, obligaţiile şi competenţele Consiliului Director, sunt prevăzute la art. 29¸31 din Statut.
b)    La şedinţele Consiliului Director participă şi preşedintele Comisiei de cenzori sau un alt membru al comisiei, fără ca aceştia să aibă drept de vot.
c)     La lucrările Consiliului Director la care, pe ordinea de zi, sunt cuprinse probleme importante pentru activitatea casei, pot fi invitaţi la dezbateri toţi membrii Comisiei de cenzori, fără ca aceştia să aibă drept de vot.
d)    Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de preşedinte sau vicepreşedinte ;
e)     Dezbaterile din Consiliul Director sunt consemnate într-un proces verbal întocmit de secretar, iar în lipsa acestuia, de un alt membru desemnat de preşedinte sau de vicepreşedinte;
f)      Măsurile adoptate în şedinţe sunt consemnate în hotărâri ale Consiliului Director, care se semnează de preşedinte sau vicepreşedinte precum şi de către ceilalţi membri ai Consiliului Director;
g)    În cazul în care unii membri ai Consiliului Director nu sunt de acord cu unele măsuri adoptate printr-o hotărâre a Consiliului Director nu semnează hotărârea, punctul lor de vedere va fi consemnat în procesul verbal de şedinţă.
Art. 27 - Comisia de Cenzori
(1)   În vederea alegerii preşedintelui Comisiei de Cenzori, se respectă următoarele reguli :
a)        Preşedintele comisiei de cenzori trebuie să fie ofiţer în rezervă specialitatea financiar-contabilă, să fie membru CAR şi să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
b)       Când această condiţie nu poate fi îndeplinită, preşedintele comisiei de cenzori poate fi cooptat din afara membrilor CAR, prin contract de colaborare;
(2) Structura, atribuţiile şi competenţele Comisiei de cenzori sunt prevăzute la art. 38 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova;
(3) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr de 3 membri, plus doi membri supleanţi, aleşi de Adunarea generală a Asociaţiei.
(4) Pentru a fi aleşi în comisia de cenzori, persoanele respective trebuie să posede cel puţin o pregătire de nivel mediu, în specialitatea financiar - contabilitate;
(5) Cenzorii nu pot fi salariaţi ai Casei de Ajutor Reciproc, nu pot fi rude sau soţi cu membrii Consiliului Director şi nici cu salariaţii CAR.
(6) Membrii comisiei de cenzori pot fi stimulaţi din excedentul realizat la finele anului în limitele şi condiţiile stabilite de către Consiliul Director;
(7) Comisia de cenzori este subordonată numai Adunării Generale a Asociaţiei, în faţa căreia raportează ori de câte ori se întruneşte.
Art. 28 Preşedintele
(1) Preşedintele trebuie să fie absolvent cu studii superioare în domeniul economic, juridic ori tehnic, să aibă o vechime în funcţii economice, juridice ori tehnice de cel puţin 5 ani şi să fi activat într-o funcţie de conducere cel puţin 1 an;
(2) Preşedintele are următoarele atribuţii şi competenţe :
a)    prin semnătura sa angajează CAR-ul în contractele încheiate cu diferite persoane fizice;
b)    pentru cererile de împrumut aprobate în Consiliul Director, semnează contractele de împrumut;
c)     semnează contractele de muncă pentru personalul angajat pe durată determinată sau nedeterminată, după caz;
d)    aprobă efectuarea de cheltuieli, în limita prevederilor bugetare, pentru procurarea materialelor de consum sau a unor bunuri mobile de natura obiectelor de inventar sau mijloace fixe, a căror valoare individuală nu depăşeşte 4000 lei;
e)     aprobă efectuarea cheltuielilor de protocol, în limita prevederilor bugetare;
f)      pune în aplicare hotărârile Adunării generale a membrilor Asociaţiei(CAR) şi ale Consiliului Director;
g)    lunar exercită controlul ierarhic operativ curent cu privire la îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament;
h)    emite decizia privind organizarea şi efectuarea inventarierii anuale, pe baza propunerilor făcute de conducătorul compartimentului financiar-contabilitate;
i)      emite decizia privind organizarea şi paza bunurilor şi a valorilor băneşti deţinute de „C.A.R. Proconcordia” Craiova;
j)      în lipsa sa, Preşedintele este înlocuit de către un Vicepreşedinte iar dacă şi acesta lipseşte, de către Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate.
Art. 29 – Contabilul CAR
(1) Funcţia de Contabil CAR poate fi îndeplinită de către o persoană cu pregătire financiar-contabilă cu o vechime în această specialitate de cel puţin 3 ani, care să aibă studii superioare şi calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.
(2) Atribuţiile şi îndatoririle Contabilului CAR sunt prevăzute la art.40 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova;
(3) Persoana care preia temporar atribuţiile şi competenţele funcţiei de contabil pe perioada cât acesta lipseşte din motive personale ori de boală este casierul.
(4) Contabilul este retribuit cu indemnizaţii în limitele şi condiţiile stabilite conform art.42 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova şi a hotărârilor Consiliului Director.

Art. 30 – Casierul CAR

(1) Funcţia de Casier CAR poate fi îndeplinită de orice cadru militar în rezervă (ofiţer, maistru militar ori subofiţer) cu studii medii ori superioare şi care să fie obligatoriu membru CAR.
(2) Atribuţiile şi îndatoririle casierului CAR sunt prevăzute la art.41 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova;
(3) Casierul este retribuit cu indemnizaţii în limitele şi condiţiile stabilite conform art.42 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova şi a hotărârilor Consiliului Director.

 

CAPITOLUL 10 -  Capitaluri, rezerve, fonduri
Art. 31 - Pentru desfăşurarea activităţii, „C.A.R. Proconcordia” Craiova îşi constituie capitalul, rezervele şi fondurile consemnate la Capitolul V din Statut.

Art. 32 - Capitalul casei îl reprezintă Fondul iniţial al membrilor fondatori în valoare nominală de 1600 lei.

Art. 33 - Rezervele statutare pe care „C.A.R. Proconcordia” Craiova le constituie sunt :
Rezerva pentru constituirea fondului de dezvoltare :
(1) Fondul de dezvoltare se constituie astfel :
a)    din excedentul realizat la finele exerciţiului financiar, într-o cotă aprobată în Adunarea Generală Ordinară a membrilor CAR;
b)    prin preliminarea trimestrială din excedentul realizat, în cota aprobată prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli;
 (2) Fondul de dezvoltare se consumă pentru :
a)    cheltuielile cu investiţiile în scopul dezvoltării şi consolidării casei;
b)    acoperirea deficitului înregistrat la finele exerciţiului financiar anual, reportat în anul financiar următor; soldul creditor rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor.
Rezerva pentru constituirea fondului de risc:
(2)   Rezerva de risc se constituie din următoarele surse :
a)    prin aplicarea unor cote procentuale asupra împrumuturilor pe un termen de minimum 10 +2 luni;
b)    prin repartizări din excedentul realizat la finele exerciţiului financiar anual;
c)     din comisioanele încasate pentru reeşalonarea împrumuturilor restante, în conformitate  cu prevederile prezentului regulament
(4) Prin Normele Financiare se pot aproba procente de risc în funcţie de mărimea şi durata împrumutului.
(5) Din rezerva de risc se acoperă :
a)    deficitul înregistrat la finele exerciţiului financiar anual, până la consumarea lui în totalitate;
b)    împrumuturile şi ratele restante;
c)     cheltuielile de urmărire ale debitorilor, ajunşi la un stadiu de vechime considerat neproductiv pentru casă..
Art. 34 - Fondul social al membrilor CAR
(1) Fondul social al membrilor CAR se constituie din depunerile membrilor CAR sub formă de cotizaţii lunare obligatorii şi din contribuţii suplimentare benevole, şi se evidenţiază distinct pe fiecare membru;
(2) Limitele cotizaţiilor lunare minime se stabilesc prin Normele Financiare, respectându-se următoarele principii :
a)    membrul CAR poate depune lunar orice sumă doreşte, însă nu poate fi mai mică decât limita minimă de 50lei/lună, stabilită prin Normele Financiare;
b)    în situaţia în care membrul CAR doreşte un împrumut, iar fondul său social constituit nu este suficient pentru a îndeplini condiţiile de acordare, fondul social se va completa prin reţinerea din împrumutul acordat, a sumei care să-i asigure fondul social minim prevăzut în Normele Financiare;
c)     la orice împrumut se pot depune şi anticipat cotizaţii lunare, membrii CAR având obligaţia de a cere expres operatorului de cont să consemneze în documentul de încasare, defalcarea sumei totale pe lunile depuse anticipat;
(3) Plata cotizaţiei lunare este de 50 lei/lună şi se face prin prezentarea la sediul „C.A.R. Proconcordia” Craiova unde operatorul verifică dacă membrul respectiv s-a achitat de această obligaţie statutară;
(4) Restituirea fondului social, poate fi făcută în următoarea condiţie :
- dacă membrul CAR are un fond social constituit pentru împrumut, este permisă restituirea fondului social parţial sau integral.
(5) În caz de deces al membrului CAR, fondul social se restituie astfel:
a)    persoanei prevăzute în dispoziţia testamentară cuprinsă în Fişa specimene de semnături la data solicitării(persoana beneficiară a fondului);
b)    moştenitorilor legali, pe baza certificatului de moştenitor eliberat de organul abilitat prin lege.
(6) Potrivit prevederilor art.19 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova, în cazul pierderii calităţii de membru CAR, fondul social rămas după compensarea tuturor datoriilor, se restituie titularului sau urmaşilor săi legali, în următoarele condiţii şi termene :
6.1.Fără perceperea de comisioane de retragere:
6.1.1- în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în următoarele cazuri:
a)      în cazul decesului membrului CAR;
b)      în cazul transferării fondului social de la titular la un alt membru al „C.A.R. Proconcordia” Craiova, soţ-soţie sau rudă de gradul I sau II cu titularul, transfer efectuat la data cererii scrise a titularului;
c)       sumele contabilizate în contul de creditori, în cadrul termenului legal de prescripţie.
    6.1.2 - După o perioadă de 6 luni de la data înregistrării cererii de retragere.
6.2 - Cu perceperea de comisioane de retragere, diferenţiate prin Normele Financiare în funcţie de termenele de restituire, în celelalte cazuri :
a)    Fondul social contabilizat în contul de creditori se păstrează la dispoziţia fostului membru CAR în cadrul termenului de prescripţie şi se restituie numai titularului sau persoanei împuternicite prin Fişa specimene de semnături, sau dacă este titularul unui certificat de moştenitor;
b)    Fondul social contabilizat în contul de creditori şi neridicat de titularul acestuia sau împuterniciţii săi legali, în cadrul termenului legal de prescripţie, se prescrie şi se contabilizează la veniturile casei;
c)     Sumele încasate din comisioanele percepute pentru restituirea fondului social înainte de termenul legal, se contabilizează temporar la venituri, iar la încheierea exerciţiului financiar anual se reţin din excedentul realizat, se reportează în anul următor, după care cu suma respectivă, prin hotărârea comitetului director, se majorează capitalul casei.
Art. 35 - Excedentul realizat la finele anului
(1) Excedentul CAR-ului ,,PROCONCORDIA” constituie un capital tranzitoriu al casei, rezultat după constituirea fondurilor statutare prevăzute la art. 18 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova.
(2) Excedentul este folosit în conformitate cu decizia Consiliului Director pentru susţinerea cheltuielilor curente în limitele delegării de competenţă aprobată de Adunarea generală.
Art. 36Fondul pentru ajutor în caz de deces
(1) Fondul pentru ajutor în caz de deces face parte din capitalul instituţional al casei şi se constituie prin contribuţii lunare depuse de membrii CAR sau prin cote repartizate din excedentul exerciţiului financiar, într-un cuantum aprobat de Adunarea Generală;
(2) În cazurile de deces ale membrilor CAR, urmaşii legali ai acestora beneficiază potrivit art. 49 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova de un ajutor de deces nerambursabil, în limitele stabilite prin Normele Financiare valabile la data producerii decesului;
(3) Acordarea ajutorului în caz de deces se face imediat, pe baza cererii scrise depusă de urmaşii legali ai celui decedat, însoţită de copia certificatului de deces şi a documentelor din care să rezulte că aceştia au suportat cheltuielile de înmormântare;
(4) Operatorul de la sediul casei, după ce verifică situaţia membrului decedat, întocmeşte documentul de plată, în conformitate cu cerinţele de completare a formularului.
(5) În cazul în care operatorul constată că membrul CAR, la data decesului, figura în evidenţa contabilă a casei cu împrumut în derulare nerambursat integral, sau cu alte datorii, va proceda după cum urmează :
a)    compensează datoria cu fondul social constituit de acesta;
b)    dacă fondul social nu este suficient, se procedează la acoperirea, în continuare, a debitului datorat, din ajutorul de deces, putându-se ajunge până la limita sumei cuvenite ca ajutor de deces;
c)     compensarea datoriei din fondul social şi eventual din ajutorul în caz de deces se face în următoarea ordine:
1.      contribuţia restantă la fondul de deces;
2.      contribuţia lunară curentă la fondul de deces;
3.      ratele restante;
4.      ratele curente ajunse, în ziua respectivă, la scadenţă;
5.      ratele curente neajunse la scadenţă.
(6) Împrumutul împreună cu dobânzile aferente neacoperite urmare recuperării din drepturile cuvenite, se înregistrează la debitori pe numele titularului de împrumut decedat;
(7) Neacoperirea integrală a debitului dă dreptul „C.A.R. Proconcordia” Craiova de a aplica procedura legală de urmărire şi recuperare a sumelor rămase în soldul membrului CAR decedat, de la giranţii acestuia.

CAPITOLUL 11 - Acordarea şi recuperarea împrumuturilor

Art. 37Acordarea împrumuturilor

(1) „C.A.R. Proconcordia” Craiova acordă membrilor săi împrumuturi pe termen de 12 luni.

(2) Consiliul Director poate aproba peste împrumutul aflat în derulare, amânarea la plată a ratelor scadente de 2 ori .

Art. 38 - Împrumuturile solicitate pot fi aprobate numai după constituirea unor garanţii la nivelul minim stabilit prin Normele Financiare, din partea titularului de împrumut, a unor giranţi – persoane fizice care să garanteze cu veniturile lor, întregul împrumut solicitat, precum şi, după caz, prin constituirea de gajuri sau ipoteci în favoarea CAR.
Art. 39 - Mărimea împrumuturilor, termenele pentru care acestea se acordă, competenţele de aprobare a acestora cât şi garanţiile ce trebuiesc constituite la fiecare formă de activitate, se stabilesc periodic de Consiliul Director prin Normele Financiare, în funcţie de disponibilităţile existente la fiecare formă de împrumut de mărimea riscului asumat.
Art. 40 - Acordarea împrumuturilor se face după întocmirea şi aprobarea contractelor de împrumut, formulare specifice fiecărei tip de împrumut, după cum urmează:
a)    acordarea împrumuturilor se face pe baza contractelor de împrumut, în ordinea strictă a solicitării acestora, respectiv în ordinea crescătoare a numerelor de înregistrare primite la depunerea documentelor;
b)    pentru cazuri de urgenţă şi neprevăzute, se poate acorda membrilor CAR un singur împrumut suplimentar peste cel aflat în derulare, cu condiţia ca soldul împrumutului în derulare, împreună cu suma împrumutului suplimentar, să nu depăşească plafonul şi durata stabilită prin Normele Financiare pentru împrumutul în derulare.
Art. 41 - Contractarea împrumuturilor.
(1) Contractarea împrumuturilor se face după o verificare amănunţită a bonităţii solicitanţilor.
(2) Solicitarea oricărei forme de împrumut se face prin prezentarea la sediul CAR a cererii de împrumut completate cu toate datele prevăzute de formulare, pentru titular şi pentru giranţii săi.
(3) La solicitarea unui împrumut se depune o cerere de împrumut, care se supune analizei împreună cu proiectul de contract, şi numai după aprobarea sumei, a numărului de rate, a garanţiilor necesare şi semnarea contractului de împrumut de către organul cu atribuţii de aprobare stabilit prin Normele Financiare, contractul de împrumut poate fi finalizat prin achitarea sumei contractate.
(4) Contractele de împrumut se semnează de către titulari sau de către unul din împuterniciţii acestuia, precum şi de giranţi ale căror nume se menţionează în contract, la sediul casei în faţa operatorului.
(5) Operatorul de la sediul casei va contrasemna contractul de împrumut, prin care se confirmă autenticitatea semnăturilor date de titularul contractului de împrumut şi de giranţii lui;
(6) Pentru validarea contractului de împrumut, operatorul CAR are următoarele obligaţii:
a)    să verifice concordanţa datelor de identitate, a domiciliului şi a locului de muncă ale titularului de împrumut şi ale tuturor giranţilor săi, consemnate în documentele prezentate, cu datele din actul de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport) şi cu cele existente în bazele de date;
b)    să urmărească dacă în contractul de împrumut au fost consemnate: adresele de poştă electronică şi numerele de telefoane fix şi mobil, ale titularului de împrumut şi ale tuturor giranţilor săi (dacă acestea există);
c)     să actualizeze bazele de date cu informaţiile privind identificarea giranţilor, în situaţia în care aceştia nu au fost introduşi până în acel moment;
d)    să verifice datele de identitate ale împuternicitului din actul de identitate, în cazul în care unul din aceştia s-a prezentat pentru contractarea şi încasarea împrumutului, cu datele consemnate în specimenul de semnături şi cu cele existente în bazele de date;
e)     să actualizeze bazele de date cu eventualele neconcordanţe între datele existente în bazele de date şi cele din documentele prezentate;
f)      să verifice în bazele de date şi să consemneze dacă titularul de împrumut mai are unul sau mai multe împrumuturi contractate în derulare;
g)    să certifice prin semnătura sa, corectitudinea datelor consemnate în contractul de împrumut, şi existenţa semnăturilor aplicate de titularul de împrumut (împuternicitul acestuia), de giranţii săi, precum şi a persoanelor care certifică autenticitatea semnăturilor date de titularul contractului şi de giranţilor săi;
h)    să actualizeze bazele de date cu suma aprobată şi cu toate condiţiile consemnate în contractul de împrumut, inclusiv a giranţilor săi;
(7) Din contractul de împrumut fac parte şi se anexează la acesta, următoarele documente:
a)    cererea de împrumut;
b)    anexa cu informaţiile precontractuale;
c)     graficul de rambursare a ratelor;
d)    adeverinţa prin care se confirmă de angajator, venitul realizat de solicitantul împrumutului;
e)     cuponul de pensie pe luna curentă sau pe luna precedentă, în cazul membrilor CAR pensionari;
f)      adeverinţele de giranţi, în cazul în care membrul CAR solicită un împrumut mai mare decât valoarea fondului social constituit, potrivit prevederilor din Normele Financiare.
 (8)Contractul de împrumut se consideră încheiat şi intră în vigoare :
a)    în cazul încasării împrumutului în numerar, de la data semnării în faţa casierului plătitor pentru primirea sumei, de către titularul contractului de împrumut sau de împuternicitul acestuia;
b)    în cazul încheierii unui nou contract pentru un împrumut aflat în derulare, pentru suma totală sau parţială nerestituită efectiv la casă, de la data semnării de către titularul de împrumut sau de împuternicitul acestuia, a notei documentului cu operaţiunea contabilă efectuată pentru reînnoirea totală sau parţială a împrumutului;
Art. 42 - Plata împrumuturilor
(1) Plata sumelor reprezentând împrumuturi aprobate se face la sediul „C.A.R. Proconcordia” Craiova dacă titularul a optat în scris prin contractul de împrumut o astfel de încasare;
(2) Casierul (operatorul) are următoarele obligaţii:
a)    să efectueze plata numai după primirea Dispoziţiei de plată către casierie, vizată pentru control financiar preventiv de către persoana autorizată;
b)    să nu achite suma aprobată la plată altei persoane, în afara celei menţionate în Dispoziţia de plată către casierie;
c)     să verifice datele de identitate ale persoanei nominalizate să încaseze suma, prin solicitarea actului de identitate sau a paşaportului;
d)    să introducă în sistem monetarul care compune suma de plată şi să elibereze suma numai după semnarea de către beneficiar a Dispoziţiei de plată către casierie pentru primirea sumei la ghişeu, în faţa sa.
Art. 43 - Reeşalonarea ratelor de rambursare a împrumuturilor
(1) Prin reeşalonare se înţelege întocmirea unui alt grafic de plată a soldului rămas neachitat din împrumutul iniţial, într-un număr de rate mai mare sau la alte termene scadente, decât cele cuprinse în graficul iniţial.
(2) Nu se consideră reeşalonare a soldului rămas de achitat din împrumutul acordat
iniţial următoarele situaţii:
a)    plata în avans a unei sume peste nivelul ratei scadente şi plata diferenţei cu rate mai mici reeşalonate pe perioada iniţial contractată.
b)    amânarea de cel mult două ori a unei rate ajunse la scadenţă.
(3) Reeşalonarea ratelor de rambursare a împrumuturilor, stabilite prin contractele în derulare, se poate face la cererea titularului de împrumut
(4) Soldul la un împrumut poate fi reeşalonat de cel mult două ori.
(5) Reeşalonarea ratelor scadente se solicită de titularul de împrumut prin Cererea pentru reeşalonarea împrumutului, şi se aprobă de persoanele nominalizate în Normele Financiare.
(6) Actualizarea contractului de împrumut, în ceea ce priveşte condiţiile şi termenele de rambursare ale împrumutului, se face prin încheierea unui act adiţional;
(7) Pentru efectuarea operaţiunilor de reeşalonare se percepe un comision prevăzut în Normele Financiare, calculat la soldul împrumutului reeşalonat.
(8) Comisionul de reeşalonare perceput urmare cererii membrului CAR se încasează de la titularul de împrumut, înainte de încheierea actului adiţional.
Art. 44 - Rambursarea împrumuturilor
(1) Rambursarea împrumuturilor acordate se face în numerar, la casieria CAR, sau prin instrumente de plată fără numerar.
(2) Sumele încasate, se operează în contabilitatea „C.A.R. Proconcordia” Craiova, în contul deschis la vedere al titularului de împrumut, în ziua depunerii sumei în numerar la ghişeu, sau în ziua în care băncile comerciale au operat încasarea în extrasele de cont „C.A.R. Proconcordia” Craiova.
(3) Rate din împrumuturile acordate pot fi restituite şi înainte de împlinirea scadenţelor.
(4) Rambursarea împrumuturilor se operează în sistem automat, prin încasare din contul deschis la vedere al titularului, în limita soldului existent în momentul efectuării rambursării individuale, sau la închiderea zilei, în următoarea ordine de prioritate strictă:
a)    contribuţia restantă la fondul de deces;
b)    contribuţia lunară curentă la fondul de deces;
c)     cotizaţia subscrisă restantă la fondul social;
d)    cotizaţia lunară curentă subscrisă la fondul social;
e)     ratele restante;
f)       ratele curente ajunse, în ziua respectivă, la scadenţă;
g)    ratele curente neajunse la scadenţă.
Art. 45 - Evidenţa şi urmărirea încasării ratelor restante.
(1) Ratele nerestituite până la ziua scadenţei se operează automat în conturi contabile de restanţă, urmând a fi urmărite şi încasate din aceste conturi.
(2) Împrumuturile şi dobânzile restante se evidenţiază analitic pe fiecare partener, cont contabil, dosar de împrumut şi stadii de restanta
(3) Pentru fiecare formă de împrumut se creează un număr de 6 stadii de restanţă, fiecare din ele având un număr de zile de restanţă, specific fiecărui fel de împrumut.
(4) Împrumuturile şi dobânzile curente neîncasate până la data scadenţei, la finele zilei în care acestea aveau scadenţa de rambursare, prin procedură automată se trec în stadiul 1 de restanţă.
(5) Împrumuturile şi dobânzile restante neîncasate până la finele intervalului pentru stadiul în care s-a aflat, se trec prin procedura automată de la închiderea zilei, în stadiul de vechime superior celui în care a fost.
(6) La dobânzile curente şi restante nerestituite nu se calculează alte dobânzi.
(7) Intervalele cu numărul de zile de restanţă pe fiecare fel de împrumut şi stadiu de îmbătrânire a acestora, precum şi procentele de dobândă care se aplică la soldul împrumuturilor evidenţiate în fiecare stadiu, se aprobă prin Normele Financiare.
Art. 46 - Urmărirea rambursării împrumuturilor restante se face pe fiecare stadiu de restanţă a acestora, urmărindu-se permanent încasarea până la lichidarea lor din activ, după cum urmează:
a)    Împrumuturile restante evidenţiate în stadiul 1 de restanţă sunt luate în observaţie timp de 30 de zile.
b)    Împrumuturile restante evidenţiate în stadiul 2 de restanţă sunt luate în observaţie timp de 60 de zile astfel:
-          se intervine telefonic la domiciliul titularului de împrumut şi la giranţii acestuia, ataşându-se la contractul de împrumut nota întocmită şi semnată de operator, în care se consemnează data convorbirii, persoanele cu care s-a discutat şi rezumatul pe scurt al discuţiei;
-           Nota întocmită de operator va fi generată pe calculator;
c)       Împrumuturile restante evidenţiate în stadiul 3 de restanţă sunt luate în observaţie timp de 90 de zile astfel:
-          sunt notificate prin poştă, la domiciliul împrumutatului şi al giranţilor săi; prin email la adresa de poştă electronică, sau sms pe telefoanele mobile, consemnate în contractul de împrumut;
-          se contactează titularii de împrumut şi giranţii acestora în vederea reeşalonării împrumutului sau constituirea de garanţii suplimentare;
-           titularii de împrumut se trec în categoria membrilor CAR cu drepturi limitate.
d)      Împrumuturile restante evidenţiate în stadiul 4 de restanţă:
-          Se revine cu notificări prin poştă, la domiciliul împrumutatului şi al giranţilor săi, prin email la adresa de poştă electronică, sau sms pe telefoanele mobile, consemnate în contractul de împrumut.
-          titularii de împrumut se trec în categoria membrilor CAR care si-au pierdut drepturile de întrajutorare;
e)       Împrumuturile restante evidenţiate în stadiul 5 de restanţă :
-          La sfârşitul exerciţiului se constituie rezerve pentru ajustarea creanţelor neperformante, pe seama costurilor, la nivelul împrumutului restant datorat în acest stadiu, mai puţin dobânda aferentă, numai dacă se constată o frecvenţă nesatisfăcătoare la plată frecvenţa nesatisfăcătoare a plăţilor la contractul respectiv de împrumut şi numai dacă fondul de risc nu acoperă în totalitate împrumuturile care au rate în stadiile 5 şi 6 de restanta.
f)        Împrumuturile  restante evidenţiate în stadiul 6 de restanţă:
-          se notifică împrumutatul şi toţi giranţii săi, prin care se comunică că sunt puşi în întârziere pentru a restitui întregul debit datorat pe componentele acestuia şi se acordă un termen de 15 zile pentru restituirea integrală a împrumutului;
-          la data punerii în întârziere toate ratele neajunse la scadenţă devin exigibile, la care se va calcula dobânzi penalizatoare;
-          se execută fotocopii de pe contractul de împrumut şi toate anexele sale, menţionate la art.43, alin.(7) din prezentul regulament şi după actele de urmărire, se formează dosarul cauzei, în care se introduce nota cu rezultatul convorbirii telefonice, eventualele răspunsuri primite sau angajamente luate de împrumutat şi de giranţii săi;
-          se înaintează la instanţă contractul de împrumut în vederea investirii titlului executor cu formula executorie împotriva titularului de împrumut şi a giranţilor săi inclusiv a încuviinţării instanţei în vederea deschiderii procedurii de executare silită;
-          se urmăreşte înzestrarea cu titlu executoriu a contractelor în vederea executării silite a debitorului, inclusiv a cheltuielilor de judecată.
-          se efectuează compensarea între datoria restantă şi fondul social rămas după diminuarea acestuia cu comisionul prevăzut în Normele Financiare pentru restituirea imediata a fondului social, în următoarea ordine: cheltuieli de urmărire şi împrumut;
-          datoria rămasă după compensare se evidenţiază în contul de debitori pe cele trei componente ale sale: împrumut restant şi cheltuieli de urmărire;
-          titularii cu datorii în acest stadiu îşi pierd calitatea de membru CAR, în conformitate cu prevederile la art.15 din Statutul Asociaţiei „Proconcordia” Craiova.
Art. 47 - Debitorii din împrumuturi restante
(1)    Debitele cu titluri executorii, se urmăresc până la încasarea acestora, după cum urmează:
a)      titlurile executorii validate de instanţă cu formula executorie, se înaintează, în copie, la ultimele locuri de muncă cunoscute ale titularilor de împrumut şi ale giranţilor, cu solicitarea constituirii popririlor pe veniturile realizate de aceştia;
b)      dacă debitele nu se pot încasa de la locurile de muncă ale debitorilor, se solicită executorilor judecătoreşti, executarea bunurilor mobile şi imobile de care dispun debitorii, cărora li se înaintează întreaga documentaţie solicitată de aceştia.
c)       pentru împrumuturile restante cu debite garantate cu giranţi, se continuă procedura juridică legală pentru valorificarea acestora în favoarea casei.
(2)   Pentru debitorii înaintaţi pentru executarea silită, trimestrial se revine la executorul
judecătoresc în vederea efectuării unui punctaj între cele două evidenţe referitor la sumele încasate şi cele rămase în soldul de recuperat;
(3)   Pentru debitorii, titulari de împrumut şi/sau giranţii acestora, pentru care nu se mai cunoaşte locul de muncă sau domiciliul, se urmăresc în continuare până la împlinirea termenului legal de prescripţie, cel puţin odată pe semestru:
a)      la ultimul domiciliu cunoscut;
b)     la organul de poliţie din localitatea de naştere;
c)      la organul de poliţie din localitatea în care debitorul a avut ultimul loc de muncă;
d)     la ultimul loc de muncă cunoscut;
e)      la domiciliul membrului CAR care l-a recomandat pe titularul de împrumut pentru a deveni membru CAR.
Art. 48 - Asupra debitelor evidenţiate în conturile de debitori se calculează dobânzi stabilite prin Normele Financiare pentru nivelul 6 de restanţă..
Art. 49 - Debitele în favoarea cărora curge termenul de prescripţie se prescriu la împlinirea termenului prevăzut de lege şi nu mai pot fi urmărite, dacă prin urmărirea acestora nu s-a reuşit să se întrerupă curgerea acestui termen (încasări de la debitor, acţiuni în instanţă care să întrerupă curgerea termenului de prescripţii etc.)
Art. 50 - Pentru debitorii prescrişi sau constataţi ca insolvabili, precum şi cei pentru care cheltuielile de urmărire nu se justifică, acestea fiind superioare debitelor urmărite, se întocmeşte documentaţia de insolvabilitate a debitului, în care obligatoriu trebuie depus procesul verbal de insolvabilitate întocmit de executorul judecătoresc şi cu avizul favorabil al comisiei de cenzori se supune aprobării Consiliului Director, pentru a fi aprobată stingerea debitului pe seama rezervelor constituite la dosarul respectiv, sau prin suportarea acestuia pe costuri dacă nu s-au constituit rezerve.
Art. 51 - Sumele încasate din debitele reactivate din evidenţa specială din afara bilanţului, se contabilizează la venituri.

CAPITOLUL  12 – Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 52 - La art.51¸52 din Statutul Asociaţiei ,,Proconcordia” Craiova sunt reglementate luarea măsurilor disciplinare, materiale ori penale împotriva membrilor care nu respectă confidenţialitatea operaţiunilor, care produc pagube de orice fel şi care dovedesc atitudine potrivnică interesului general al CAR Proconcordia” Craiova.
Art. 53 - La articolele 53¸58 din Statut sunt reglementate în detaliu condiţiile şi modul de fuzionare, divizare, dizolvare şi lichidare a patrimoniului „C.A.R. Proconcordia” Craiova.
Art. 54 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei „Proconcordia” Craiova a fost elaborat ca instrument de lucru, pentru aplicarea prevederilor din STATUT, şi se actualizează ori de cate ori este necesar.
Art. 55 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei „Proconcordia” Craiova se completează cu Normele Financiare, aprobate şi actualizate periodic de către Consiliul Director, prin care se realizează politica financiară a casei.
Art. 56 - În situaţia în care pe parcursul desfăşurării activităţii „C.A.R. Proconcordia” Craiova apar situaţii care necesită clarificări, completări sau precizări suplimentare, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Director, care va decide prin emiterea unei hotărâri prin care se face actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau a Normelor Financiare.
Art. 57 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei „Proconcordia” Craiova a fost aprobat de Consiliul Director în şedinţa sa din data de _____________  prin aplicarea de semnături de către fiecare membru al acestuia, pe exemplarul original, care se îndosariază, se leagă, se ştampilează spre neschimbare sau modificare, şi rămâne în păstrare la sediul „C.A.R. Proconcordia” Craiova, înstrăinarea lui în original fiind interzisă.
Art. 58 - Prezentul regulament actualizat cu ultimele modificări intră în vigoare începând cu data de ________________.
PREŞEDINTE,