joi, 13 iunie 2013

Model contestaţie

Stimaţi camarazi,

Noul model de contestaţie nu înlocuieşte contestaţia de bază ci doar o completează, în funcţie de situaţia creată.
Pentru cei care au primit 2, 3, 4, 5 decizii de revizuire, opţional se poate apela la acest model de contestaţie, cu condiţia ca deciziile de revizuire să aducă modificări mai mult sau mai puţin semnificative legate doar de cuantum.
Dacă deciziile 2, 3, 4, 5 prezintă modificări pe fond, opinăm pentru modelul iniţial de contestaţie.
Vă prezentăm mai jos noul model de contestaţie.

COORDONATOR DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) CALOIAN MonicaDOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ………………………………..……………….., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în …..………………, str. …………………. nr. …., bl. …., ap. ….., sect. ….., posesor al CI (BI) seria ….. nr. ……………, eliberată de S.P.C.L.E.P. la data de ……………….., CNP …………………………., cu dosar pensie nr. ……………, depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia nr. …………. din …………. privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011, comunicată la ………………, prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
·     Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:
  • În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.

Domnule președinte,

Menționez ca îmi mențin motivația făcută în contestațiile anterioare, trimise dvs. în lunile ……………. și …………… 2012, la care nu am primit un răspuns nici până la aceasta dată (sau - am primit un răspuns standard, dezamăgitor), cu următoarele completări:

1.Primirea mai multor decizii de revizuire a pensiei denotă o lipsă serioasă de corectitudine şi exactitate a procesului de revizuire în sine efectuat de casa de pensii. Începând cu luna decembrie 2011/ianuarie 2012 până în prezent am primit un număr de ……. Decizii de revizuire, astfel:
- Decizia nr. ……………. din ……….……...
- Decizia nr. …….……… din ………………
………………………………………………

2.La sfârșitul lunii ianuarie a.c. AVOCATUL POPORULUI a dat publicității „Raportul special privind consecințele eliminării pensiilor de serviciu” în concluzia căruia se stipulează următoarele: „aplicarea legislației de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituție ce a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli suplimentare de cca. 1 miliard de lei ”.
Din interpretarea textului de mai sus rezultă clar că Legea nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 sunt neconstituționale, cel puțin în parte!
3. Din multitudinea de aspecte neconstituționale și netemeinice care s-au întâmplat în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor de serviciu pentru militari, vă supun atenției dumneavoastră doar cele legate de principiile dreptului câștigat, egalității de tratament și al nediscriminării. La data apariției Legii nr. 119 (30.06.2010), art. 180 din Legea nr. 19/2000 (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor câștigate, menționând că în cazul în care în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic față de cel aflat în plată, se menține acesta din urmă. De remarcat faptul că legiuitorul a avut grijă ca același principiu să fie inclus și în cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5), cu toate ca OUG nr. 1/2011 nu cuprinde astfel de prevederi.
Tratamentul inegal și discriminarea la care am fost supus sunt subliniate și de faptul că activitatea mea nu a fost guvernată de dreptul muncii (fiind de natură contractuală), având drept consecințe - printre altele - munca nenormată și lipsa carnetului de muncă. Inexistența unui astfel de document, în care să se consemneze cu acuratețe veniturile realizate, a făcut practic imposibilă aplicarea corectă a principiului contributivității, fie el aplicat chiar sub forma ipotetică „ca și cum aș fi contribuit la fondul de pensii”. Prin acceptarea, de către Casa de pensii sectorială a ... , în calculul cuantumului pensiei, a unor documente indirecte eliberate ... am fost nedreptățit și discriminat în mod flagrant întrucât fizic este imposibil să se stabilească totalitatea veniturilor realizate (parte din documente au fost distruse conform legii, în funcție de termenul de păstrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute în tabelul cu „Date și elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual …” sunt total nereale.
In aceste condiţii mă confrunt cu imposibilitatea studierii si verificării datelor care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.
Spre exemplu, în perioada …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Având în vedere motivația de mai sus, coroborată cu motivele de drept și în fapt menționate în contestațiile anterioare, vă solicit domnule președinte ca prin hotărârea pe care o veţi pronunța în cadrul comisiei pe care o prezidați să dispuneți Casei de Pensii Sectoriale a ………….... să dispuneţi revocarea Deciziei nr. …………... privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011 și să fiu repus în drepturile mele de pensie dobândite legal, anterior lunii decembrie 2010.
Anexez: Copia deciziei nr. …………..din ………….. privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011.
Cu stimă,

Semnătura ………………..                                  Data …………………..


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL ………………………………………………………………..